МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Доклади на Четиридесет и първата пролетна конференция на Съюза на математиците в България

Боровец, 9-12 април, 2012

ПРЕДГОВОР   3
ЮБИЛЕИ
Петър Кендеров, Андрей Андреев, Стефка Димова, Светослав Марков. Академик Благовест Сендов на 80 години  7
Иван Димовски. Давид Хилберт - по случай 150-годишнината от рождението му  23
Грозьо Станилов. Николай Лобачевски и Янош Бояй - първи създатели на неевклидова геометрия  34
Радослав Павлов. Алан Тюринг - енигматичният гений на информационната ера  45
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
Mitrofan M. Choban, Petar S. Kenderov, Warren B. Moors (Speaker invited by the Programme Committee, whose talk is based on this article.). Pseudo-compact semi-topological groups  53
Петър Попиванов. Разпределение на простите числа и някои приложения  61
Tsvetomir Tsachev. Optimal control of heterogeneous systems  70
Аврам Ескенази. Софтуер за бизнеса или бизнес със софтуера  83
Първан Е. Първанов. Теглови апроксимации с оператори от тип на Гудман-Шарма  93
Djurdjica Takaci. Visualization of problems' solution  101
Татьяна Ф. Сергеева. Актуальные проблемы школьного математического образования  107
   
ДИСКУСИИ И СЕМИНАРИ
Силвия Кънчева, Коста Гъров, Красимир Асенов. Дискусия "Националните състезания по ИТ - състояние и перспективи" 115
Георги Тупаров, Аврам Ескенази, Даниела Дурева. Дискусия "Квалификацията на учителите по информатика и информационни технологии - реалности, предизвикателства, перспективи" 116
Пламен Матеев, Марусия Славчова-Божкова, Снежинка Матакиева. Дискусия "Обучението по комбинаторика и статистика - реалност и перспективи" 118
Красимир Марков, Стоян Порязов, Йордан Табов. Дискусия "Информационно моделиране - същност и приложения в изследванията, образованието и бизнеса" 120
Петър Кендеров, Евгения Сендова. Семинар "Изследователският подход в образованието по математика и информатика" - практически семинар в рамките на европейския проект "Фибоначи" 122
Мадлен Христова, Стелиана Кокинова, Елена Маринова. Семинар "Ще повлияе ли програмата за международно оценяване на учениците върху практиките за обучение и оценяване по математика в българското училище?" 124
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
Alexander Arhangel'skii, Mitrofan Choban, Ekaterina Mihaylova. About homogeneous spaces and conditions of completeness of spaces 129
Alexander Arhangel'skii, Mitrofan Choban, Ekaterina Mihaylova. About homogeneous spaces and the Baire property in remainders 134
Alexander Arhangel'skii, Mitrofan Choban, Ekaterina Mihaylova. About topological groups and the Baire property in remainders 139
Asen Bojilov, Nedyalko Nenov. An inequality for generalized chromatic graphs 143
Georgi S. Boychev. On a summability method defined by means of Hermite polynomials 148
Rumen Dangovski, Kalina Petrova. Self-avoiding walks in the plane 152
Ilinka Dimitrova, Tsvetelina Mladenova. Classification of the maximal subsemigroups of the semigroup of all partial order-preserving transformations 158
Ivan Dimovski, Yulian Tsankov. Exact solutions of nonlocal boundary value problems for one- and two-dimensional heat equation 163
Tsvetan Hristov, Nedyu Popivanov, Manfred Schneider. Quasi-regular solutions for 3D equations of Tricomi and Keldish types 173
Snezhana Hristova, Kremena Stefanova, Liliana Vankova. Discrete generalization of Gronwall-Bellman inequality with maxima and application 180
Lyudmil Karandzhulov, Neli Sirakova. Asymptotic expansion of solution for almost regular and weakly perturbed systems of ordinary differential equations 185
Nedyu Popivanov, Aleksey Nikolov. Singular solutions of Protter's problem for a class of 3-D hyperbolic equations 191
Petra Staynova. A note on quasi-Lindelöf spaces 197
Simeon Stefanov, Velika Dragieva. Evolution of sets systems and homotopy groups of spheres 202
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
Boyko Bantchev. Fraction space revisited 209
Yani Chaushev, Miloslav Sredkov, Krassimir Manev. CORE: A multi-purpose programming contest repository system 219
Todor Cholakov, Dimiter Birov. Automated software reengineering model and framework 225
Peter Gospodinov, Dobri Dankov, Vladimir Roussinov, Stefan Stefanov. Couette gas flow between cylinders with different temperature 232
Mihail Konstantinov, Vesela Pasheva, Petko Petkov. Numerical issues in using MATLAB 239
Krassimir Manev, Neli Maneva, Haralambi Haralambiev. Extracting business rules through static analysis of the source code 247
Zdravko Slavov. On the optimal allocations in economy with fixed total resources 254
Magdalina Todorova. Verification of procedural programs via building their generalized nets models 259
Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva-Trifonova. Warehousing and OLAP analysis of data about unique Bulgarian bells 266
Evelina Veleva. Some marginal densities of the Wishart distribution 273
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Jordanka Angelova, Petar Halachev. Monitoring in educational process via students grade points 281
Elena Bozhinovska, Linda Fahlberg-Stojanovska. Benefits of using virtual manipulatives in math lessons in primary school 288
Daniela Orozova, Veselina Jecheva. An intelligent approach to electronic test results evaluation 293
Zoran Trifunov, Linda Fahlberg-Stojanovska. Validating the use of technology in mathematics education with statistics 299
Петя Асенова, Марин Маринов. Проблеми на бакалавърските и магистърските програми по информатика у нас 304
Димитър Белев, Антон Белев, Калоян Буковски. Едно свойство на точката на Лемоан 311
Сава Гроздев, Живко Желев. Емпиричната индукция като евристичен похват в решаването на математически задачи 318
Сава Гроздев, Иванка Марашева-Делинова, Емил Делинов. Електронна библиотека от ученически проекти по математика и информационни технологии 325
Сава Гроздев, Веселин Ненков. Eдна забележителна точка на триъгълника 330
Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова. Някои нови методически аспекти на преподаването на бази от данни в часовете по информационни технологии в 10. клас 338
Коста Гъров, Вилислав Радев. Върху едно приложение на Macromedia Flash при решаване на задачи по Дискретна математика в началното училище 345
Лиляна Каракашева. Съвременен модел на семинарни упражнения, осигуряващ повишаване ефективността на обучението по математически анализ 351
Емил Келеведжиев, Зорница Дженкова. Състезателни задачи по информатика за 9-10 клас 359
Камелия Колева. Някои подходи за решаване на логически задачи от тип тричленна релация 366
Борислав Лазаров, Ивайло Кортезов. Решаване на задачи с помощта на таблица 375
Росен Николаев. Максимален брой корени на един тип модулни уравнения 380
Юлия Нинова. Необходимост и достатъчност или аналитично и синтетично решение на задачи с параметър 386
Марусия Славчова-Божкова, Рене Камова. Обучението по Статистика в рамките на средното образование в Англия 359
Бистра Царева. Интерактивно обучение по синтетична геометрия в динамична среда 401