Участието на академичния архив в научната политика на БАН в последните години
Габриела Вапцарова, Дарина Илиева
стр. 07 - 13
 
Заглавие: Участието на академичния архив в научната политика на БАН в последните години
Автори: Габриела Вапцарова, Дарина Илиева

Абстракт: НA-БАН като специализирано звено има своето място и значение в структурата на Академията: обезпечава българската научна общност с пълноценна изворова база, отразяваща всички страни на развитие на обществото в различни исторически периоди, което е една от основните задачи на всеки архив. Културното наследство, съхранено в НА - БАН, днес се вписва отлично сред международните приоритети на европейската наука и култура. Документалните извори провокират разработването на многобройни изследователски задачи в различни области: политическа и културна история, история на изкуството, география и картография, геология, археология, етнология и др. Получените резултати предизвикват сериозен интерес не само сред българската научна колегия, но и в широк европейски контекст увеличават възможностите за бъдещи интердисциплинарни проучвания. Това е приносът на Академичния архив към културното разнообразие на Европа и света в исторически и съвременен план.

Ключови думи: архив, БАН, история, културно историческо наследство

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Vaptzarova, G., Ilieva, D. (2019). The Participation of the Academic Archive in the Scientific Policy of BAS in the Last Years. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 07–13. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_001