Габриела Вапцарова, Дарина Илиева
стр. 07 - 13
 
Заглавие: Участието на академичния архив в научната политика на БАН в последните години
Автори: Габриела Вапцарова, Дарина Илиева

Абстракт: НA-БАН като специализирано звено има своето място и значение в структурата на Академията: обезпечава българската научна общност с пълноценна изворова база, отразяваща всички страни на развитие на обществото в различни исторически периоди, което е една от основните задачи на всеки архив. Културното наследство, съхранено в НА - БАН, днес се вписва отлично сред международните приоритети на европейската наука и култура. Документалните извори провокират разработването на многобройни изследователски задачи в различни области: политическа и културна история, история на изкуството, география и картография, геология, археология, етнология и др. Получените резултати предизвикват сериозен интерес не само сред българската научна колегия, но и в широк европейски контекст увеличават възможностите за бъдещи интердисциплинарни проучвания. Това е приносът на Академичния архив към културното разнообразие на Европа и света в исторически и съвременен план.

Ключови думи: архив, БАН, история, културно историческо наследство

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Vaptzarova, G., Ilieva, D. (2019). The Participation of the Academic Archive in the Scientific Policy of BAS in the Last Years. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 07–13. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_001
Дарина Илиева
стр. 14 - 20
 
Заглавие: Опазване на културно-историческото наследство в риск на база опита на НА-БАН (2019)
Автори: Дарина Илиева

Абстракт: Докладът представя значението на работата по съвместни изследователски проекти за опазване на културно-историческото наследство чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. Проблематиката е с национален приоритет и заема съществено място в европейския интеграционен процес. Предлага се кратко описание на няколко проекта, по които е работил Научния архив на БАН, но авторът се спира подробно на последния проект на академичния архив, свързан с участието на България във войните за национално обединение в началото на 20. век. Предложената научна проблематика предизвиква сериозен интерес не само сред българската научна колегия, но и в широк европейски контекст увеличава възможностите за бъдещи интердисциплинарни проучвания. Това е приносът на академичния архив към културното разнообразие на Европа и света в исторически и съвременен план.

Ключови думи: архив, културно историческо наследство, изследователски проекти

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Ilieva, D. (2019). Preservation of Cultural and Historical Heritage at Risk Based on the Experience of the Scientific Archive at the Bulgarian Academy of Sciences (2019). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 14–20. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_002
Николай Кравцов
стр. 21 - 34
 
Заглавие: Отражение идеи сохранения нематериального наследия в процессах эволюции хроматических клавиатур гармоник
Автори: Николай Кравцов

Абстракт: Выявлены основные линии эволюционного развития клавиатур гармоник. Показаны разновидности диатонических и хроматических гармоник в ходе их исторического формирования в период с 1829 года по настоящее время. Раскрыты художественно-исполнительские свойства инструментов, наиболее эффективно отвечающих запросам различных жанров нематериального музыкального наследия. Освещены принципы взаимосвязи усовершенствования конструкции инструментов с современными жанрами, обеспе-чивающие сохранение и преумножение народных и академических традиций. Изучены новые выразительные свойства современных гармоник, обеспечивающих устойчивые перспективы инструментам в процессах сохранения нематериального наследия.

Ключови думи: эволюция, клавиатуры диатонические, хроматические клавиатуры, художественно-выразительные свойства гармоник, нематериальное наследие, традиционные музыкальные жанры, бытование инструментов, кнопочные аккордеоны, клавишные аккордеоны, аккордеоны системы Кравцова

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Kravtsov, N. (2019). Reflection of the Idea of Conservation of the Intangible Heritage in the Processes of Chromatic Keypad of the Harmonics. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 21–34. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_003
Калина Сотирова-Вълкова
стр. 35 - 45
 
Заглавие: Технологичен и правен аспект при дигитализация на движини културни ценности. Авторско право и интелектуална собственост
Автори: Калина Сотирова-Вълкова

Абстракт: Статията представя цикъла на дигитализацията на обекти на културното наследство (движими културни ценности, съхранявани в музеи и галерии) с нейните основни три етапа: подготовка, конверсия и достъп. Фокусът се поставя върху технологичния аспект, подготовката на музейния екип и ползваните стандарти. Успоредно се разглежда правната рамка на дигитализацията като сериозна, национално специфична и рядко представяна тема, свързана с авторското право и интелектуалната собственост върху оригинала и дигиталния му дериват.

Ключови думи: дигитализация, културно наследство, авторско право, интелектуална собственост, стандарти

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Sotirova-Valkova, K. (2019). Technological and Legal Aspect in Digitalization of Movable Cultural Assets. Copyright and Intellectual Property Rights. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 35–45. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_004
Дмитрий Рытов
стр. 46 - 54
 
Заглавие: Цифровые трансформации и музыкальное образование на традициях народной инструментальной культуры
Автори: Дмитрий Рытов

Абстракт: Раскрыты особенности внедрения цифровых технологий в сфере музыкального образования на традициях народной инструментальной культуры. Показаны потенциалы построения образовательного процесса на основе многовековых традиций русского народа, его богатейшего культурного наследия, в частности, народной художественной культуры. Показаны и проанализированы функции народной художественной культуры. Актуализировано значение знания и уважения культуры своего народа как гаранта самосохранения этноса, укрепления социального самосознания, формирования толерантных взаимосвязей и взаимоотношений с другими этносами. Рассмотрено значение народных инструментов в музыкальном образовании детей. Раскрыты возможности решения проблемы архивации продуктов культурного наследия и обеспечения к ним полноценного доступа. Продемонстрированы современные возможности дистанционного образования и использования ресурсов цифровых технологий в музыкальном образовании.

Ключови думи: народная художественная культура, культурное наследие, традиции народной инструментальной культуры, трансляция культурных ценностей, цифровые технологии, информационная среда, дистанционное образование

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Rytov, D. (2019). Digital Transformations and Musical Education on the Traditions of Folk Instrumental Culture. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 46–54. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_005
И. Ж. Юлдашев
стр. 55 - 61
 
Заглавие: Этимологический анализ слова бахши в фольклористике тюркских народов
Автори: И. Ж. Юлдашев

Абстракт: В данной статье рассматривается вопрос об этимологии понятия бахши, являющееся названием отдельного вида искусства, и наименованием певцов, которые занимаются искусством бахши, которому немаловажное внимание уделяется в Узбекистане как национальная ценность.

Ключови думи: бахши, источник, транскрипция, фестиваль, этимология

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Juldashev, I. (2019). Ethymological Analysis of the Word Bakhshi in the Folklor Studies of Turk Peoples. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 55–61. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_006
Елена Панайотова
стр. 62 - 70
 
Заглавие: Човешки образи и периодика в творчеството на Владимир Димитров - Майстора
Автори: Елена Панайотова

Абстракт: В творчеството на българския художник Владимир Димитров – Майстора наблюдаваме виртуозно изражение на връзката на живота на човека с природата. Художникът е постигнал визуално сливане на човешките образи с растителността. Към този аспект на творчеството на Майстора е насочено вниманието на учениците. Представени са ученически разработки по темата.

Ключови думи: Владимир Димитров – Майстора, Човешки образи и природа

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Panayotova, E. (2019). The Fusion of Human Images with Nature in the Work of Vladimir Dimitrov - The Master. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 62–70. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_007
Димитър Добревски
стр. 71 - 80
 
Заглавие: Естетически визуални аспекти при дигиталното презентиране на КИН
Автори: Димитър Добревски

Абстракт: Всички сериозни теоретични изследвания в областта на комуникацията показват, че под въздействие на световните процеси на глобализация, информацията все повече се визуализира и иконизира. Младите хора комуникират използвайки цялата широка палитра на възможности, които ни предоставя дигиталната техника и интернет. Ние прекарваме голяма част от времето си във виртуалното пространство. Всичко изглежда измамно лесно - всеки за броени минути може да качи информация, която става бързо достояние в целия свят. Дори малките деца боравят като експерти с компютърната техника. В същото време болшинството участници в тази комуникация имат съществен дефицит по отношение визуалната грамотност. Дори специалистите често пренебрегват езика на форми, цветове и композиционна организация на пространството, който изисква сериозна подготовка, обучение и непрекъсната специализация. В световен мащаб не липсват добри примери, но за съжаление те все още не са достояние на културната общественост у нас. Докладът повдига редица въпроси и проблеми за дискусия и се опитва да насочи вниманието към възможните пътища на решение.

Ключови думи: визуална комуникация, иконизация, език на цветове и форми

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Dobrevski, D. (2019). Aesthetic Visual Aspects in Digital Presentation of Cultural and Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 71–80. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_008
Светослав Косев, Атанас Марков
стр. 81 - 88
 
Заглавие: От "Интерактивно генеративни формации" до "Взаимодействие с технологичен организъм"
Автори: Светослав Косев, Атанас Марков

Абстракт: Инсталацията "Взаимодействие с технологичен организъм" е естествено следствие на двата предходни интерактивни проекта, а именно "Интерактивно генеративни формации" и "Виртуална арена". Най-съществената разлика е, че при първите два проекта, събитията се случват на двуизмерна плоскост, върху която се прожектират изображения. Естетиката на обектите е предварително уточнена, а движението на наблюдаващите и същевременно участващи в произведението зрители, се прихваща от сензор. По този начин наблюдателите променят визията на динамичните изображения, като стават активна част от тяхната естетика. С проекта "Взаимодействие с технологичен организъм", напускаме зоната на двуизмерното и преминаваме в триизмерното пространство. Пространството в което се развиват събитията е с размери 500х500х350 см. В процеса на разговори стигнахме до идеята, да имитираме жив организъм, който реагира на приближаване към него.

Ключови думи: интерактивно изкуство, интерактивна инсталация

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Kosev, S., Markov, A. (2019). From "Interactive Generative Formations" to "Interaction with Technological Organism". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 81–88. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_009
Гузаль Халикулова
стр. 89 - 98
 
Заглавие: Обычаи и обряды регионов Узбекистана
Автори: Гузаль Халикулова

Абстракт: В данной статье речь ведётся о том что в Пскентском, Букинском районах Ташкентской области существовали своеобразные обряды, люди этих местностей занимались ремесленничеством, ткачеством, рукоделиям, животноводством и они создали древние песни связанные с этими явлениями, различных мероприятие пели фольклорные песни и они переходив из поколения в поколение способствовали приобщению людей к красоте искусства пения.

Ключови думи: обряды, обычай, народные песни, культура, история, район, устная история

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Khalikulova, G. (2019). Customs and Rites of the Regions of Uzbekistan. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 89–98. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_010
Уткур Исламов, Джурабек Туйчиев
стр. 99 - 104
 
Заглавие: Об обрядах именования ребенка
Автори: Уткур Исламов, Джурабек Туйчиев

Абстракт: В данной статье речь ведется об обрядах именовать детей у народов востока, в частности узбекского народа. В ней в основном обращается внимание на причины и факторы дачи имен, обозначающих процесс выживания и развития младенца.

Ключови думи: фольклор, обряды, традиции, обычаи, имя, нарековедение, младенец

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Islamov, U., Tujchiev, J. (2019). About the Ritual of Naming The Child. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 99–104. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_011
Г. Богданова, Л. Гълъбова
стр. 105 - 124
 
Заглавие: Бариери пред дигиталната и физическата достъпност на религиозното културно наследство на Софийската Света гора
Автори: Г. Богданова, Л. Гълъбова

Абстракт: Достъпността на религиозните центрове и прилежащите им йеротопични природни и архитектурни пространства, макар и заложена с добродетелите на отговорността, съпричастието, грижата, милосърдието и любовта в православната църква изглежда не е вътрешно-присъщ приоритет на вероизповедните особености на социализация на частни и обществени места. Управлението на живото, традиционно и възстановено, както и на материалното, движимо и недвижимо църковно културно наследство, на произведенията и проявите на изкуствата според художествената им стойности и на празниците и обичаите според туристическите им измерения, се осъществява предимно в интерес на литургичното им вероизповедно предназначение в контекста на православния субкултурен начин на живот в цялото му традиционно и съвременно глокално разнообразие.

Ключови думи: Културно наследство, Свети места, Достъпност, Специални потребности, Туристическа социализация, Субкултури, Паметници на културата, Православна църква, Поклоннически туризъм, Софийска света гора

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Bogdanova, G., Galabova, L. (2019). Barriers to the Digital and Physical Accessibility of the Religious Cultural Heritage of Holy Mount of Sofia. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 105–124. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_012
Стефка Петрова, Мариян Петров
стр. 125 - 129
 
Заглавие: Фитонимична символика в българското и руското народно творчество
Автори: Стефка Петрова, Мариян Петров

Абстракт: Докладът разглежда антропологизираните и други семантични и конотативни натоварвания на наименованията на някои растения (пелин и риган) в българското и руското народно творчество. Темата е свързана със сравнително изследване на културно-историческото наследство на двата народа. През последните години в лингвистиката на българския и руския език зачестяват научните изследвания в тази посока. Пример за разработките на двата езика са последните изследвания на Анна Ангелова.

Ключови думи: народно творчество, фитонимична символика, езикознание, български език, руски език

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Petrova, S., Petrov, M. (2019). Phytonymic Symbolism in Bulgarian and Russian Folk Art. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 125–129. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_013
Татяна Александрова
стр. 130 - 141
 
Заглавие: Онлайн ресурси за езикови справки и консултации
Автори: Татяна Александрова

Абстракт: В статията се представя справочникът "Езикови справки по интернет" – съвременна форма за професионално езиково консултиране, чрез която максимално широк кръг от потребители могат да получат компетентен отговор на своите езикови въпроси. Справочникът е разработен от Службата за езикови справки и консултации към Института за български език и включва реални потребителски въпроси и отговори, свързани с правописните, правоговорните, граматичните и пунктуационните правила, със значението, употребата, произхода и стилистичната характеристика на думите, както и с правилното оформяне на различни видове текстове. Изтъква се полезността на този електронен ресурс, който предоставя на изследователите надеждна обратна връзка за проблемните пунктове при прилагането на правилата на книжовния език, което подпомага научноизследователската и научноприложната дейност в областта на езиковата култура. По-подробно се представят въпросите и отговорите, отнасящи се до правописни и правоговорни норми.

Ключови думи: езикова култура, езиково консултиране, онлайн справочник, правопис, правоговор

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Alexandrova, T. (2019). Online Resources for Language References and Consultations. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 130–141. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_014
Калоян Николов
стр. 142 - 151
 
Заглавие: Някои аспекти на дигиталното представяне на фолклорни фестивали
Автори: Калоян Николов

Абстракт: В статията са изследвани проблеми и особености, свързани с дигиталното представяне на фолклорното фестивално наследство като форма на живото наследство. Фестивалното наследство в българските земи е богато и многообразно донякъде поради кръстопътното ни местоположение. Особено внимание е отделено на проблемни въпроси и противоречия, отнасящи се за ресурсите на културното наследство и паметта. През последните години запазването на фолклорното наследство придобива все по-голямо значение и се представя все по-многостранна фестивална култура. Развитието на съвременните технологии е силен фактор за търсене на най-удачни и сигурни начини за съхранение, цифровизиране и представяне на културата и традициите.

Ключови думи: Информационни технологии, социални мрежи, културно наследство, нематериално културно наследство, видео и аудио арихивиране и презентиране, фолклорни фестивали

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Nikolov, K. (2019). Some Aspects of the Digital Presentation of Folklore Festivals. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 142–151. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_015
Лиана Гълъбова
стр. 152 - 171
 
Заглавие: Проблеми на дигиталното възприемане и съхранение на живото културно наследство в българските християнски религиозни практики
Автори: Лиана Гълъбова

Абстракт: Съвременното технологично опосредствяване на възприемането на християнските религиозни практики поставя проблеми на културната интерпретация свързани с реконцептуализирането на участието в църковния живот и принадлежността към традиционните у нас вероизповедания. Непопулярността на културната ценност на документирането и дигитализирането на живото религиозно наследство създава полемика около възможността за фотографиране и видеозаснемане в свещените пространства, за експониране на наблюдавани църковни събития в медиите и директно излъчване от сакралните обекти и по време на създаване на църковно изкуство или практикуване на други религиозни ритуали. Научен интерес заслужават опитите да се балансират етичните, вероизповедни и литургични измерения с туристическите и обществени интереси в съответствие с глобалното развитие на тази дискусия и потенциалните ефекти на устойчивост или нестабилност на възникващите нови традиции.

Ключови думи: Дигитализация, Живо наследство, Християнство, Религиозни практики, Възприемане на наследството, Съхранение на наследството, Църковни изкуства

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Galabova, L. (2019). Problems of Digital Perceiving and Preservation of Living Cultural Heritage in Bulgarian Christian Religious Practices. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 152–171. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_016
Симеон Желев
стр. 172 - 185
 
Заглавие: Исторически сведения за неофициални надписи преди възникването на съвременните графити
Автори: Симеон Желев

Абстракт: Със своята дълга история, графитите варират между просто изписани думи до сложни стенни картини. Примери за тях могат да бъдат открити още в древността по целия свят. Някои учени дори допускат, че пещерните рисунки са примери за графити в най-общата им дефиниция. Други смятат, че примери за графити има в древен Помпей, а по-късно през средновековието, по екстериорните стени на църкви и катедрали. Както казва Калеб Нийлон, откакто е имало хора и стени, е имало и кой да пише върху тях.

Ключови думи: графити, древни графити, Помпей, надписи, Хобо надписи, Брасай, Килрой, Латринария, Чоло

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Zhelev, S. (2019). Historical Information of Illegal Writings before the Emergence of Traditional Graffiti. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 172–185. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_017
Елена Панайотова
стр. 186 - 207
 
Заглавие: Образът на птицата на Дървото на живота – символика и вярвания
Автори: Елена Панайотова

Абстракт: Направен е преглед на присъствието на птицата на Дървото на живота в произведения на изкуствата и занаятите. Анализиран е броя на птиците според различни вярвания. Разгледана е символиката на различните видове птици. Темата е предложена за разработване в часовете по изобразително изкуство и компютърна графика в средното училище. Показани са някои ученически творби.

Ключови думи: Птица на Дървото на живота, символ на птицата, Дърво на живота, изобразително изкуство, компютърна графика

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Panayotova, E. (2019). The Image of the Bird on the Tree of Life - Symbolism and Beliefs. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 186–207. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_018
Павлина Владева
стр. 208 - 232
 
Заглавие: Възрожденски учебници от старопечатната сбирка на читалище "Надежда-1869"
Автори: Павлина Владева

Абстракт: Обект на изследването са 45 учебника, издадени от 1835 г. до 1875 г., съхранявани в старопечатната сбирка на читалище "Надежда-1869". Техните автори са 17 учители, които пишат, превеждат и издават първите български учебници през ХIХ век. Те са журналисти и пишат първите вестници и списания. Те повеждат борбата за новобългарска просвета, църковна независимост и политическа свобода. Те реформират образованието и на мястото на килийното, изграждат светското. Те са новатори, въвеждат нови учебни дисциплини, езици в крак с потребностите на новото време. В изложението са представени първите учебници по български език, читанки, граматики, аритметики, геометрии, физики. Има учебници по история, география, естествена история. Запазени са логики, учебници по нравоучение, учебници и речници по френски и немски език, свещени православни катехизиси. Статията представя историята и развитието на учебното дело в българските училища през ХIХ в.

Ключови думи: Старопечатна сбирка, читалище "Надежда-1869", учители, автори, първи български учебници от ХIХ век, новобългарско светско образование, нови учебни дисциплини и езици, първи учебници по български език, читанки, граматики, аритметики, геометрии и физики, истории, географии, учебници и речници по френски и немски език

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Vladeva, P. (2019). The Revival Textbooks from the Old-fashioned Collection of the Centre Community "Nadejda-1869". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 208–232. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_019
Галя Господинова
стр. 233 - 244
 
Заглавие: Изчезналият чин - Маслосвет за покойник според богослужебен сборник №64 (XV – XVII в.), съхраняван в НА-БАН
Автори: Галя Господинова

Абстракт: През XV – XVI в. е извършван т. нар. Маслосвет за покойник. Това изчезнало последование е съхранено в Богослужебен сборник № 64 (XV – XVII в.), съхраняван в НА-БАН. Проследяването на чина ще даде представа за това как е извършван този маслосвет. Богослужебен сборник № 64 е най – ранният препис, който съхранява цялото последование.

Ключови думи: маслосвет, покойник, ритуал, сборник, оплакване

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Gospodinova, G. (2019). The Disappeared Liturgical Rank - Oil Consecration for Dead, According to Liturgical Collection No. 64 (XV - XVII c.), Kept in the Scientific Archive of BAS. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 233–244. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_020
Галя Тодорова
стр. 245 - 251
 
Заглавие: Чинът обучение според богослужебен сборник №66, съхраняван в НА-БАН
Автори: Галя Тодорова

Абстракт: Богослужебен сборник № 66 е съхраняван в НА-БАН (сбирка X) и е от XVI – XVII в. т. е. това е последният етап от развитието на чина на обручение, който се среща в отделни ръкописи, обособен като самостоятелно последование. Преписът е сръбска редакция и представя сравнително късна редакция на чинопоследованието обручение. Отношенията между участниците в последвалия брак са решавани (контролирани) чрез това действие извършвано в границата на семействата.

Ключови думи: годеж (обручение); ръкопис, обред, молитва, брак

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Todorova, G. (2019). The Act of Betrothal According to Liturgical Collection No. 66, Kept in the Scientific Archive of BAS. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 245–251. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_021