Използвайте Microsoft Word шаблона docx или следвайте инструкциите за форматиране pdf, за да подготвите ръкописа си. Ако вашата статия не е подготвена във формата на списанието, тя няма да бъде приета за разглеждане от редакционната колегия.

  • Статията трябва да е с големина до 12 страници и да съдържа до 10 фигури. Публикуват се и по-големи научни трудове, и с по-вече фигури след одобрение от научна редакторска колегия.
  • Статията трябва да съдържа следната информация: изцяло описателно заглавие на статията, име на автора / имена на авторите, резюме, ключови думи, основна част на статията, включително таблици и фигури, приложения, пълна библиографска информация на английски език за всички цитирани препратки, пълна информация за принадлежност и адрес (пощенски и имейл) за всеки съавтор. Също така се препоръчва да се предостави информация за източника на финансиране, който подкрепя представеното изследване.
  • Уверете се, че въпросите за етиката на публикациите, авторските права, авторството, форматите на фигури, данните и формата на препратките са били надлежно разгледани.
  • Уверете се, че всички автори са одобрили съдържанието на изпратения ръкопис.
  • Ръкописите, изпратени в списанието, не трябва да бъдат публикувани преди, нито да бъдат разглеждани за публикуване в друго списание или конференция.
  • Плагиатството във всичките му форми представлява неетично издателско поведение и е неприемливо. Използваме професионални инструменти за предотвратяване на плагиатство.

Изпратете своята статията в списанието, като използвате следния имейл адрес: kin@math.bas.bg