Chinaza Uleanya
стр. 11 - 23
 
Заглавие: Need for Postdigitalization in (South) Africa: Role(s) of Education Leaders
Автори: Chinaza Uleanya

Абстракт: Considering the debate on preference between digitalization and postdigitalization, this study which is a concept note is undertaken. This is in attempt to explore the roles of education leaders if postdigitalization is to be preferred and promoted. Digitalization which is characterised by high technology use is regarded as tool for repair and solution to prevailing challenges such as inequality, unemployment, poverty, among others tends not to be experienced optimally as envisaged. Meanwhile, one of its major drivers remains the education sector. Conversely, the concept of Ubuntu which is used to express brotherhood remains a major phenomenon in the African continent. Thus, the need to consider postdigitalization as a remedy towards harnessing some of the benefits of digitalization together with those of Ubuntu. This is majorly because in postdigitalization more of the focus remains on humans which is the case with Ubuntu compared to digitalization which considers technology more than people.

Ключови думи: Digitalization, Education Leaders, Postdigitalization, Ubuntu.

Получена: 22-05-2023     Приета: 15-06-2023     Публикувана: 30-06-2023

Цитиране: Uleanya, Ch. (2023). Need for Postdigitalization in (South) Africa: Role(s) of Education Leaders. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 11–23. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090101
Mukasheva Meruyert Kozykanovna
стр. 24 - 36
 
Заглавие: Teaching M. Auezov's Epic Novel "The Way of Abai" at School
Автори: Mukasheva Meruyert Kozykanovna

Абстракт: The article will focus on the spiritual heritage of Mukhtar Auezov, whose name is widely known and has become the pride of world literature and culture. It is considered that the historical and cultural heritage of the writer who presented the great Abai to the world is an inexhaustible treasure. New ways of studying the epic novel "The Way of Abai" by the great writer, master artist M. Auezov, who raised the historical and cultural values of the Kazakh nation into the space of universal values and culture, are considered. The level of teaching of Mukhtar Auezov’s epic novel "The way of Abai" in its degree will be discussed. For this purpose, the school studies the research works of domestic and foreign scientists on the problem of teaching the works of M. Auezov. The research works and technology of the domestic methodologist-scientist, academician K. Bitibaeva are considered in the complete teaching of the novel-epic "The way of Abai". The outstanding works of methodologist-teacher K. Bitibayeva in Abay studies and auezov studies will be shown. Presents K. Bitibaeva's advanced methodology of teaching the epic novel "The way of Abai" through problem analysis and image analysis. The author defines the significance of the technology of the domestic methodologist K. Bitibaeva and suggests applying it in practice at school. Emphasizes the outstanding scientific works of K. Bitibaeva, comprehensively studies her search. It is concluded that teacher technology is used by the community of domestic teachers, as well as its innovativeness prevails.

Ключови думи: Spiritual Heritage; Epic Novel; Problem-Based Learning; Image; Cultural Heritage; National Value.

Получена: 12-05-2023     Приета: 15-06-2023     Публикувана: 30-06-2023

Цитиране: Kozykanovna, M. (2023). Teaching M. Auezov's Epic Novel "The Way of Abai" at School. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 24–36. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090102
Мирко Робов
стр. 37 - 49
 
Заглавие: Данни за храната на столичната аристокрация XIII-XIV век
Автори: Мирко Робов

Абстракт: Сведенията за храната и храненето на българското население са от различен характер – местни и чужди писмени извори, пътеписи, грамоти, житийна литература, изображения в миниатюри и в монументалната живопис, археологически находки и др. Храната, с оглед суровината за нейното приготовление попада в няколко групи –растителна, животинска /съответно от домашни животни и от лов/, риба и др.
Писмените сведения и данните от археологическите разкопки ясно отделят качеството и разнообразието на храната, употребявана съответно от масовото население /проучвания в столичните квартали на Царевец и Трапезица, кварталът в Западното подножие на Момина крепост и др./, от една страна, и от друга – данните от разкопките на Царския дворец и Патриаршията, от елитните затворени комплекси на Трапезица, някои от най-значимите столични манастири.
Сред данните за храната и културата на хранене на столичния елит са обширните трапезарии, луксозните блюда от сграфито съдове, костни останки от щуки, големи екземпляри див шаран, агнета, млади едри домашни животни, ловни трофеи и др.

Ключови думи: хляб, пшеница, просо, ръж, ечемик, трапезария, въдица, харпун, елен.

Получена: 05-06-2023     Приета: 15-06-2023     Публикувана: 30-06-2023

Цитиране: Robov, M. (2023). Foods Consumed by the Metropolitan Aristocracy During the 9th to 14th Centuries. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 37–49. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090103
Стефка Кънчева
стр. 50 - 61
 
Заглавие: Смирението на Царя (старозаветните четива в навечерието на Вход Господен в Иерусалим)
Автори: Стефка Кънчева

Абстракт: Тържественото влизане на Господ Иисус Христос в Иерусалим е описано и от четиримата евангелисти. С Вход Господен в Иерусалим започва и пътя към страданието. В богослужението се прославя Христос като Бог и Цар – Спасител и Победител, но се споменава и предстоящата Пасха и доброволните страдания. Празникът, намиращ се след Великия пост и предшестващ Великата седмица и Пасха има ясно изразен есхатологичен характер.
В навечерието на неделя Ваия се четат три старозаветни четива (паримии): Битие 49:1–2, 8–12, Соф. 3:14-19 и Зах. 9:9-15. Докладът представя тълкуване на перикопите чрез светоотеческите съчинения и химнографията на Православната църква.
Темата за смирението на Царя е своеобразен "вход" към следващата Велика седмица, когато Творецът на небето и земята ще претърпи смърт от ръцете на Своите творения, за да победи смъртта и да издигне природата на Адам.

Ключови думи: старозаветни четива (паримии), Православно богослужение, Вход Господен в Иерусалим.

Получена: 09-04-2023     Приета: 20-06-2023     Публикувана: 30-06-2023

Цитиране: Kancheva, S. (2023). The Humility of the King (Old Testament Readings on the Eve of the Entry of the Lord into Jerusalem). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 50–61. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090104
Стела Стефанова
стр. 62 - 78
 
Заглавие: Недвижими културни ценности с национално значение в област Стара Загора – представяне и популяризиране в онлайн пространството
Автори: Стела Стефанова

Абстракт: Предвид нарастващото значение на модерните технологии и по-големите възможности за достъп до информация, все по-актуален става въпросът за съдържателното и атрактивно представяне на обектите на културното наследство в онлайн пространството. В този смисъл цел на изследването е да се направи оценка на видимостта, съдържателното и визуалното презентиране на недвижимите културни ценности с национално значение в област Стара Загора в Интернет въз основа на наличната информация за тях в различни сайтове: на самите обекти, на по-висша организационна структура и др. Чрез анализ на откритата информация се проследяват основните типове обекти, които се представят и популяризират. Изследва се качеството на разпространяваната информация и възможностите ѝ да задоволи конкретни търсения, както и социалните групи, към които е адресирана. Изведени са основни насоки за подобряване на онлайн презентирането и популяризирането на обектите на изследване.

Ключови думи: недвижими културни ценности с национално значение, област Стара Загора, онлайн представяне.

Получена: 05-05-2023     Приета: 20-06-2023     Публикувана: 30-06-2023

Цитиране: Stefanova, S. (2023). Immovable Cultural Values of National Importance in Stara Zagora District - Online Presentation and Promotion. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 62–78. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090105
Йордана Николова
стр. 79 - 89
 
Заглавие: Източният некропол на Сердика. История на проучванията и гробни съоръжения (II – VI в.)
Автори: Йордана Николова

Абстракт: Източният некропол на Сердика е по-големият от двата некропола на античния град. Проучванията на територията му продължават повече от 100 години, а разкритите гробни структури са над 500 броя. Те съставляват разнородни по вид съоръжения от 8 отделни типа, датиращи от началото – средата на II век – до времето на Османското владичество. За своеобразно ядро на некропола е приета базиликата "Света София" – преминала през различни етапи на строителство и преобразования – тя се явява и хронологически индикатор за част от гробните съоръжения. Общата площ на некропола обхваща много голяма територия, съставена от отделни зони с различна концентрация на структури. Въпреки големия обем археологически материал, липсва по-обобщаващ труд, включващ откритото до момента. Настоящата статия е своеобразен опит за събиране и представяне в общи рамки на известното в Източния некропол на Сердика. Освен това натрупаната и анализирана информация ще бъде трансформирана и в идентификационни досиета за регистъра на археологическите обекти в София. Последното е обвързано с дейността на Регионален исторически музей – София в проекта КЛаДА-БГ. Създаденият регистър, от своя страна, ще предостави възможност за две важни направления в опазването на археологическото наследство. От една страна – чрез създаването на дигитални археологически досиета – информацията ще бъде съхранена и защитена, а от друга – ще бъдат създадени предпоставки за социализирането на отделни части от некропола.

Ключови думи: некропол; археологическо наследство; регистър; недвижими културни ценности; гробни съоръжения.

Получена: 04-05-2023     Приета: 20-06-2023     Публикувана: 30-06-2023

Цитиране: Nikolova, Y. (2023). The Eastern Necropolis of Serdica. History of researches and grave structures (2nd-6th century). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 79–89. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090106
Маргарита Котева
стр. 90 - 100
 
Заглавие: Архивното диалектно наследство и неговото съвременно битие
Автори: Маргарита Котева

Абстракт: В доклада се представят диалектните архиви в Секцията за българска диалектология и лингвистична география на Института за български език "Проф. Л. Андрейчин" към БАН, които включват автентична диалектна лексика от различни краища на българската езикова територия, събирана в продължение на повече от 70 години. Проследява се процесът на обработка и картотекиране на диалектния материал и използването му в различни лексикографски и лингвогеографски научни трудове. Посочват се пътищата за обогатяване на архивното диалектно наследство с нови лексикални единици и съвременните средства за неговото опазване и популяризиране (дигитализация, създаване на интерактивни речници, интерактивни карти и др.). Подчертава се важното значение на диалектните архиви за изследване на историята на българския книжовен език и на традиционната народна култура.

Ключови думи: диалектни архиви; българска диалектна лексика; картотекиране; опазване; дигитализиране.

Получена: 23-12-2022     Приета: 22-02-2023     Публикувана: 30-06-2023

Цитиране: Koteva, M. (2023). The Archived Dialect Heritage and Its Modern Existence. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 90–100. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090107
Делиана Начева
стр. 101 - 111
 
Заглавие: Музеят на Яворов в Чирпан и неговите послания към обществото
Автори: Делиана Начева

Абстракт: Вече 69 години Къща музей "Пейо К. Яворов" в Чирпан е водеща институция на живата памет в локалната музейна структура.
Текстът проследява социалните послания на експозициите, които оживяват в разказа на екскурзовода. Представени са в исторически контекст и са анализирани експозициите, различните видове публики и комуникацията с тях, музейните добри практики, разнообразните културни и научни събития и прояви.
Институцията е атрактивно звено на актуални културни и социални общувания, която носи съдържателните и естетически послания на Яворовото наследство и кодовете на националната ни идентичност.
През своята близо 70-годишна история Къща музей "Пейо К. Яворов" израства от мемориален музей до културен институт и форум, социализиращ културното наследство.

Ключови думи: социални послания, къща музей, публика, форум.

Получена: 05-05-2023     Приета: 14-06-2023     Публикувана: 30-06-2023

Цитиране: Nacheva, D. (2023). Yavorov’s Museum in Chirpan and Its Message to the Society. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 101–111. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090108
Боян Блажев
стр. 112 - 130
 
Заглавие: Изкуствен интелект и графичен дизайн
Автори: Боян Блажев

Абстракт: Връзката между изкуствения интелект (ИИ) и графичния дизайн е тясна и все по-значима в света на технологиите и креативността. Графичният дизайн включва използването на различни елементи, като изображения, текстове и цветове, за да се създаде визуална комуникация. Този процес често пъти е бавен и трудоемък. Изкуственият интелект може да бъде полезен за автоматизиране на тези процеси и да подобри ефективността на дизайнерската работа. В съвременната епоха е мощно оръжие, за създаване на нови графични елементи, подобряване на качеството на дизайните и анализ на потребителското поведение. В бъдеще, се очаква тези възможности да се развиват и да се появят нови начини за използване на изкуствения интелект в графичния дизайн, но не трябва да се забравят опасностите, които крие този необятен нов инструмент.

Ключови думи: Изкуствен Интелект, Графичен Дизайн, Цифров, Изкуство, Сътрудничество.

Получена: 14-05-2023     Приета: 20-06-2023     Публикувана: 30-06-2023

Цитиране: Blazhev, B. (2023). Artificial Intelligence and Graphic Design. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 112–130. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090109
Александра Янева
стр. 131 - 140
 
Заглавие: Предколумбов Еквадор в Националната галерия
Автори: Александра Янева

Абстракт: Четиринадесет артефакта разкриват реалността и вярванията на древните общества в Еквадор. Колекцията се състои от антропоморфни и зооморфни фигури, създадени между 16 век.пр.н.е и 16 век.от н.е. Дарена е през 1988 от фондация "Гуаясамин" и от 2015 е представена в постоянната eкспозиция на Квадрат 500 в Националната галерия в София.

Ключови думи: предколумбово изкуство; археология; Еквадор; музейна колекция; Националната галерия в София.

Получена: 06-11-2022     Приета: 23-12-2022     Публикувана: 26-12-2022

Цитиране: Yaneva, A. (2023). Pre-Columbian Ecuador in the National Gallery. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 131–140. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090110
Пламена Заячка
стр. 141 - 153
 
Заглавие: Нематериалното културно наследство като ресурс за развитие на устойчив културен туризъм
Автори: Пламена Заячка

Абстракт: Статията разглежда нематериалното културно наследство като ценен туристически ресурс не само за националните власти, но и за местните общности. В нея се изследват и анализират най-новите тенденции и развитие в областта на устойчивия културен туризъм и нормативните документи на водещите международни организации в областта. Проследяват се и се извеждат на преден план синергиите между нематериалното културно наследство и устойчивия културен туризъм.

Ключови думи: нематериално културно наследство; туризъм и културно наследство; устойчив културен туризъм; общности.

Получена: 05-05-2023     Приета: 14-06-2023     Публикувана: 30-06-2023

Цитиране: Zayachka, P. (2023). Intangible Cultural Heritage as a Resource for Development of Sustainable Cultural Tourism. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 141–153. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090111
Мария Браухле
стр. 154 - 167
 
Заглавие: Създаване на училищна STEM стратегия със STEM School Label, проектът Scientix и "Класната стая на бъдещето"
Автори: Мария Браухле

Абстракт: Развитието на технологиите се нуждае от добре обучени STEM специалисти. Преходът към качествено STEM образование изисква сътрудничество между STEM учители, изследователи в областта на образованието, политици и други заинтересовани страни в образованието. Създаването на общности за STEM образование и подкрепата на STEM учителите в Европа са сред основните цели на проекта Scientix. От 2021 г. Scientix поддържа дейностите по проекта STEM School Label. Платформата STEM School Label подкрепя училищата в разработването на успешни STEM стратегии. Future Classroom Lab е напълно оборудвана, преконфигурируема среда за преподаване и учене, разположена в Брюксел. Много европейски учители след посещението си във Future Classroom Lab са били вдъхновени да обновят своите класни стаи и да променят подходите си на преподаване. Статията представя двете платформи Scientix и STEM School Label, основните идеи на Future Classroom Lab, както и част от българския принос в развитието на STEAM образованието.

Ключови думи: Scientix, STEM, STEAM, STEM образование, STEM училище, STEM School Label, стратегия за STEM училище, Future Clasroom Lab.

Получена: 01-06-2023     Приета: 20-06-2023     Публикувана: 30-06-2023

Цитиране: Brauchle, M. (2023). Creating a STEM School Strategy with STEM Scholl Label, the Scientix Project and the Future Classroom Lab. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 154–167. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090112
Kalina Sotirova-Valkova
стр. 168 - 176
 
Заглавие: Digital Accessibility and Immersive Storytelling for Cultural Heritage
Автори: Kalina Sotirova-Valkova

Абстракт: In history science as well as in the GLAM sector the fact is not experience, and the content is more than its` (digital) packaging. In this respect immersive storytelling as principle, methodology, apps and tools becomes important instrument for institutionalized heritage, if used appropriately. The paper focuses on defining what means and what requires appropriate and digitally accessible use of digitally presented heritage objects. Good practices for immersive user experiences are being shown, digital accessibility principles and standards are presented. Resuming, main rules for construction of technology-balanced and accessible digital storytelling are being formulated.

Ключови думи: Digital Heritage, Digital Accessibility, Digital storytelling, Immersive Technologies, Extended (Virtual) Augmented Reality.

Получена: 11-05-2023     Приета: 08-06-2023     Публикувана: 30-06-2023

Цитиране: Sotirova-Valkova, K. (2023). Digital Accessibility and Immersive Storytelling for Cultural Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 168–176. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090113
Даниела Симеонова-Коруджиева
стр. 177 - 190
 
Заглавие: Институционални и нормативни аспекти в опазването на културното наследство
Автори: Даниела Симеонова-Коруджиева

Абстракт: Нормативните аспекти в опазването на културното наследство предполагат комплексно разбиране и подход, доколкото това е системен процес, в който участват различни културни институции, действащи със съответната компетентност и нормативната рамка. Състои се от международни правни актове, като например конвенциите на ЮНЕСКО, правото на ЕС - регламентите и директивите и вътрешното право, което е в съответствие с тях.
Докладът обхваща преглед на казуси, свързани с опазването на материалното културно наследство: случаи на дисонантно културно наследство; казусът с реституцията на културни ценности; случаи на отписване на материални културни ценности от регистъра и философията на правото; правни въпроси при работа с културни ценности; проблеми на собствеността върху движими културни ценности; отношението на авторското право и сродните му права към културното наследство.

Ключови думи: културно наследство; регулаторни аспекти; запазване; дисонантно културно наследство; практическо приложение на наредбите.

Получена: 27-04-2023     Приета: 20-06-2023     Публикувана: 30-06-2023

Цитиране: Simeonova-Korudzhieva, D. (2023). Institutional and Normative Aspects in the Preservation of Cultural Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 9(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 177–190. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2023.090114