Публикационна етика (Тези насоки се основават на съществуващите политики на Elsevier и Насоките за най-добри практики на COPE за редактори на списания)

Задължения на редакционния съвет

Решения за публикуване

Редакторът е отговорен за вземането на решение коя от статиите, изпратени в списанието, да бъде публикувана. Валидирането на въпросното произведение и неговото значение за изследователите и читателите винаги трябва да водят до такива решения. Редакторът може да се ръководи от политиките на редакционния съвет на списанието и да се ограничава от законовите изисквания, които тогава са в сила по отношение на клеветата, нарушаването на авторските права и плагиатството.

Феърплей

Редакторът по всяко време оценява ръкописите за тяхното интелектуално съдържание, независимо от раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, етнически произход, гражданство или политическа философия на авторите.

Конфиденциалност

Редакторът и всеки редакционен персонал не трябва да разкриват каквато и да е информация за изпратен ръкопис на никой друг освен на съответния автор, рецензенти, потенциални рецензенти, други редакторски съветници и издателя, както е подходящо.

Разкриване и конфликт на интереси

Непубликуваните материали, разкрити в изпратен ръкопис, не трябва да се използват в собствено проучване на редактора без изричното писмено съгласие на автора. Привилегированата информация или идеи, получени чрез партньорска проверка, трябва да бъдат поверителни и да не се използват в лични ползи. Редакторите трябва да се откажат (т.е. трябва да помолят съредактор, асоцииран редактор или друг член на редакционния съвет да преглеждат и обмислят) да разглеждат ръкописи, в които има конфликт на интереси в резултат на конкурентни, съвместни или други взаимоотношения или връзки с някой от авторите, компаниите или (евентуално) институциите, свързани със статиите. Редакторите трябва да изискват от всички участници да разкриват съответните конкуриращи се интереси и да публикуват корекции, ако конкурентните интереси бъдат разкрити след публикуването. Ако е необходимо, трябва да се предприемат други подходящи действия, като публикуване на оттегляне или израз на безпокойство.

Участие и сътрудничество в разследванията

Редакторът трябва да предприеме разумно отзивчиви мерки, когато са представени етични оплаквания относно подаден ръкопис или публикуван документ, съвместно с издателя (или обществото). Такива мерки обикновено включват контакт с автора на ръкописа и надлежно разглеждане на съответната жалба или направени твърдения, но могат да включват и допълнителни съобщения до съответните институции и изследователски органи и ако жалбата бъде потвърдена, публикуването на корекция, оттегляне, изразяване на безпокойство или друга бележка, която може да е от значение. Всеки докладван акт на неетично издателско поведение трябва да бъде разгледан, дори ако е открит години след публикуването.

Задължения на рецензенти

Принос към редакционните решения

Рецензията подпомага редактора при вземането на редакционни решения и чрез редакционните комуникации с автора може също да помогне на автора в подобряване на хартията. Партньорската проверка е съществен компонент на официалната научна комуникация и е в основата на научния метод.

Поверителност

Всички ръкописи, получени за преглед, трябва да се третират като поверителни документи. Те не трябва да бъдат показвани или обсъждани с други, освен ако не е упълномощено от редактора.

Стандарти за обективност

Прегледите трябва да се провеждат обективно. Личната критика на автора е неуместна. Реферите трябва да изразяват ясно своите виждания с подкрепящи аргументи.

Потвърждение на източниците

Рецензентите трябва да идентифицират съответната публикувана работа, която не е цитирана от авторите. Всяко твърдение, че наблюдение, деривация или аргумент са били докладвани преди това, трябва да бъде придружено от съответното цитиране. Рецензентът също така трябва да обърне внимание на редактора на всяко съществено сходство или припокриване между разглеждания ръкопис и всеки друг публикуван документ, за който те имат лични знания.

Разкриване и конфликт на интереси

Непубликувани материали, разкрити в изпратен ръкопис, не трябва да се използват в собственото изследване на рецензента без изричното писмено съгласие на автора. Привилегированата информация или идеи, получени чрез партньорска проверка, трябва да бъдат поверителни и да не се използват в лични ползи. Рецензентите не трябва да разглеждат ръкописи, в които имат конфликт на интереси в резултат на конкурентни, съвместни или други взаимоотношения или връзки с някой от авторите, компаниите или институциите, свързани с докладите.

Задължения на авторите

Стандарти за докладване

Авторите на доклади за оригинални изследвания трябва да представят точен отчет за извършената работа, както и обективно обсъждане на нейното значение. Основните данни трябва да бъдат представени точно в статията. Документът трябва да съдържа достатъчно подробности и препратки, за да позволи на другите да възпроизведат работата. Измамни или съзнателно неточни изявления представляват неетично поведение и са неприемливи. Статиите за прегледи и професионални публикации също трябва да бъдат точни и обективни, а редакционните становища трябва да бъдат ясно идентифицирани като такива.

Оригиналност и плагиатство

Авторите трябва да гарантират, че са написали изцяло оригинални произведения и ако авторите са използвали произведението и / или думите на други, това е било цитирано по подходящ начин цитиран. Плагиатството приема много форми, от „предаване“ на друга хартия като собствена на автора, до копиране или перифразиране на значителни части от хартия на друг (без приписване), до претендиране за резултати от изследвания, проведени от други. Плагиатството във всичките му форми представлява неетично издателско поведение и е неприемливо.Ако някоя статия, изпратена в списанието, има плагиатство, редакторите си запазват правото да отхвърлят тази статия и всички други, представени от същите автори. Редакторите могат също да се свържат с свързаните с авторите институции, за да ги информират за своите констатации.

Множество, излишни или едновременни публикации

Автор по принцип не трябва да публикува ръкописи, описващи по същество едно и също изследване в повече от едно списание или основна публикация. Предоставянето на един и същ ръкопис в повече от едно списание едновременно представлява неетично издателско поведение и е неприемливо. По принцип авторът не трябва да изпраща за разглеждане в друго списание предварително публикувана статия. Публикуването на някои видове статии (например преводи) в повече от едно списание понякога е оправдано, при условие че са изпълнени определени условия. Авторите и редакторите на съответните списания трябва да се съгласят с вторичната публикация, която трябва да отразява същите данни и интерпретация на основния документ. Основната справка трябва да бъде цитирана във вторичната публикация.

Декларация за подаване

Подаването на статия предполага, че описаното произведение не е публикувано преди това, че не се разглежда за публикуване другаде, че публикуването му е одобрено от всички автори и мълчаливо или изрично от отговорните органи, където работата е извършена, и че, ако бъде приета, тя няма да бъде публикувана другаде, включително по електронен път в същата форма, на английски или на който и да е друг език, без писменото съгласие на притежателя на авторските права.

Признание за източници

Винаги трябва да се дава правилно признание за работата на другите. Авторите трябва да цитират публикации, които са оказали влияние при определянето на естеството на докладваната работа. Информацията, получена частно, както при разговор, кореспонденция или дискусия с трети страни, не трябва да се използва или докладва без изрично писмено разрешение от източника. Информацията, получена в хода на поверителни услуги, като съдийски ръкописи или заявления за безвъзмездни средства, не трябва да се използва без изричното писмено разрешение на автора на работата, включена в тези услуги.

Авторство на статията

Авторството трябва да бъде ограничено до онези, които са допринесли значително за концепцията, дизайна, изпълнението или интерпретацията на докладваното проучване. Всички, които са направили значителен принос, трябва да бъдат посочени като съавтори. Когато има други, които са участвали в някои съществени аспекти на изследователския проект, те трябва да бъдат признати или изброени като участници. Съответният автор трябва да гарантира, че всички подходящи съавтори и никакви неподходящи съавтори са включени в статията и че всички съавтори са видели и одобрили окончателната версия на статията и са се съгласили да бъде изпратена за публикуване. се очаква да отговарят на горната дефиниция. Промените в списъка с авторството след подаване ще доведат до запитване от издателя, изискващо писмено обяснение.

Разкриване и конфликт на интереси

Всички автори трябва да разкрият в ръкописа си всеки финансов или друг съществен конфликт на интереси, който може да се тълкува като влияние върху резултатите или интерпретацията на техния ръкопис. Всички източници на финансова подкрепа за проекта трябва да бъдат оповестени. Примери за потенциални конфликти на интереси, които трябва да бъдат разкрити, включват заетост, консултации, притежание на акции, хонорари, платени експертни показания, заявки за патент / регистрация и безвъзмездни средства или друго финансиране. Потенциалните конфликти на интереси трябва да бъдат разкрити на възможно най-ранен етап.

Основни грешки в публикуваните произведения

Когато даден автор открие значителна грешка или неточност в собствената си публикувана творба, задължението на автора е незабавно да уведоми редактора или издателя на списанието и да сътрудничи с редактора за прибиране или коригиране на хартията. Ако редакторът или издателят научат от трета страна, че публикуваното произведение съдържа значителна грешка, задължението на автора е незабавно да оттегли или коригира хартията или да предостави доказателства на редактора за коректността на оригиналната статия.