Редакционната колегия на списанието приема и се придържа към принципите на публикационна етика, приети от международната научна общност и отразени в препоръките на Комитета за публикационна етика (Committee on Publication Ethics (COPE).

Задължения на редакционния съвет

 • Редакторът е отговорен за валидирането на изпратените статии и вземането на окончателното решение относно тяхното публикуване.
 • Редакторът се ръководи от политиките на редакционния съвет на списанието съблюдава всички законови норми по отношение на клеветата, нарушаването на авторските права и плагиатството.
 • Редакторът оценява съдържанието на ръкописите независимо от раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, етнически произход, гражданство или политическа философия на авторите.
 • Редакторът и всеки член на редакционния съвет е длъжен да не разкрива каквато и да е информация относно изпратения ръкопис на никой друг освен на авторите или рецензентите.
 • Редакторите трябва да се откажат да разглеждат ръкописи, в които има конфликт на интереси в резултат на конкурентни, съвместни или други взаимоотношения или връзки с някой от авторите свързани със статиите.
 • Редакторите трябва да изискват от всички участници да разкриват съответните конкуриращи се интереси и да публикуват корекции, ако конкурентните интереси бъдат разкрити след публикуването.
 • Редакторът предприема нужните действия, когато са представени етични оплаквания относно подаден ръкопис или публикуван документ. Такива мерки включват контакт с автора на ръкописа и надлежно разглеждане на съответната жалба или направени твърдения. Ако жалбата бъде потвърдена изисква публикуването на корекция или оттегляне на публикувания на материала.

Задължения на рецензентите

 • Рецензентите подпомагат редактора при вземането на редакционни решения и чрез редакционните комуникации с автора може също да помогне на автора в подобряване на подадения за публикуване материал.
 • Всички ръкописи, получени за рецензиране ще бъдат третирани като поверителни документи и няма да бъдат предоставени на трети лица без да е налице упълномощаване за това от редактора.
 • Рецензиите трябва да се провеждат обективно. Личната критика към авторите е неуместна. Реферите изразяват ясно своите виждания с подкрепящи аргументи.
 • Рецензентът трябва да обърне внимание на редактора на всяко съществено сходство или припокриване между разглеждания ръкопис и всеки друг публикуван документ, за който те имат лични знания.
 • Непубликувани материали, разкрити в изпратен ръкопис, не трябва да се използват в собственото изследване на рецензента без изричното писмено съгласие на автора.
 • Рецензентите не трябва да разглеждат ръкописи, в които имат конфликт на интереси в резултат на конкурентни, съвместни или други взаимоотношения или връзки с някой от авторите, компаниите или институциите, свързани с докладите.

Задължения на авторите

 • Подадените за публикуване материали трябва да представят точно изложение на извършеното проучване, както и обективен анализ на неговото значение.
 • Основните данни трябва да бъдат представени точно в статията.
 • Документът трябва да съдържа достатъчно подробности и препратки, за да позволи възпроизвеждането на разработката.
 • Измамни или съзнателно неточни твърдения представляват неетично поведение и са неприемливи.
 • Авторите трябва да гарантират, че са написали изцяло оригинални произведения и ако авторите са използвали произведението на други автори, това трябва да бъде цитирано по подходящ начин.
 • Плагиатството във всичките му форми представлява неетично издателско поведение и е неприемливо. Ако някоя статия, изпратена в списанието, има плагиатство, редакторите си запазват правото да отхвърлят тази статия и всички други, представени от същите автори.
 • Предоставянето на един и същ ръкопис в повече от едно списание едновременно представлява неетично издателско поведение и е неприемливо. Публикуването на някои видове статии в повече от едно списание понякога е оправдано, при условие че са изпълнени определени условия. Авторите и редакторите на съответните списания трябва да се съгласят с вторичната публикация, която трябва да отразява същите данни и интерпретация на основния документ. Основната справка трябва да бъде цитирана във вторичната публикация.
 • Подаването на статия предполага, че описаното произведение не е публикувано преди това, че не се разглежда за публикуване другаде, че публикуването му е одобрено от всички автори и мълчаливо или изрично от отговорните органи, където работата е извършена, и че, ако бъде приета, тя няма да бъде публикувана другаде.
 • Авторите трябва да цитират публикации, които са оказали влияние при определянето на естеството на докладваната работа.
 • Авторството трябва да бъде ограничено до онези, които са допринесли значително за концепцията, дизайна, изпълнението или интерпретацията на докладваното проучване. Всички, които са направили значителен принос, трябва да бъдат посочени като съавтори.
 • Всички автори трябва да разкрият в ръкописа си всеки финансов или друг съществен конфликт на интереси, който може да се тълкува като влияние върху резултатите или интерпретацията на техния ръкопис. Всички източници на финансова подкрепа за проекта трябва да бъдат оповестени.
 • Когато даден автор открие значителна грешка или неточност в собствената си публикувана творба, задължението на автора е незабавно да уведоми редактора или издателя на списанието и да сътрудничи с редактора за прибиране или коригиране на статията. Ако редакторът или издателят научат от трета страна, че публикуваното произведение съдържа значителна грешка, задължението на автора е незабавно да оттегли или коригира статията или да предостави доказателства на редактора за коректността на оригиналната статия.