Петко Ст. Петков
стр. 05 - 13
Заглавие: Исторически поглед към някои обекти от творчеството на майстор Колю Фичето
Автори: Петко Ст. Петков

Абстракт: В доклада се разглеждат представителни за творчеството на възрожденския майстор Никола Фичев обекти в Търново и региона, проектирани и строени в периода от 1835 до Освобождението. Чрез виртуалната разходка авторът внушава идеята, че освен с доказаните си качества на архитект и майстор-строител, Кольо Фичето впечатлява и с ненатрапчивото на пръв поглед, но значимо присъствие в основните възрожденски процеси, подготвени през осемнадесетото, но развили се в пълнота през деветнадесетото столетие – едновременно с годините на неговата житейска зрелост.

Ключови думи: Cultural and Historical Objects; Cultural Tour; Architect and Master Kolyu Ficheto; Preservation; Presentation.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Petkov, P. (2015). Historical View of some Objects from the Work of Master Kolyu Ficheto. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 05–13
Галина Богданова
стр. 14 - 28
Заглавие: Интердисциплинарни аспекти при изследванията за запазване, представяне и дигитализация на културно-историческото и научно наследство в региона на Велико Търново
Автори: Галина Богданова

Абстракт: В статията са представени някои интердисциплинарни аспекти при изследванията, свързани с цифровизация, запазване и представяне на културно-историческото и научно наследство за региона на Велико Търново. По подробно са разгледани някои конкретни интердисциплинарни изследвания, разработки и постигнатите резултати в областта на фолкористиката, камбанологията, творчеството на архитект Колю Фичето, Балканските войни, културния туризъм.
Изследвани са интердисциплинарните проблеми, свързани с цифровото представяне на знания, начините за организация и представяне на информацията в областта на културно-историческото наследство за региона. Анализирани са предизвикателствата при работа в интердисциплинарни екипи и бъдещите переспективи за прерастването им в интердисциплинарна мрежа (лаборатория) за съвместни изследвания в областта културно-историческото наследство в региона на Велико Търново.

Ключови думи: Digital Cultural and Historical Objects; Preservation; Presentation; Digitalization.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Bogdanova, G. (2015). Interdisciplinary Aspects in Research for Preservation, Presentation and Digitalization of the Cultural-Historical and Scientific Heritage in the Veliko Tarnovo Region. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 14–28
Даниела Атанасова
стр. 29 - 33
Заглавие: Електронен архив на документалното наследство за Балканските войни
Автори: Даниела Атанасова

Абстракт: Централна библиотека на БАН e партньор на НБ "Петко Р. Славейков" - В. Търново, в изпълнението на проекта "Електронен архив на документалното наследство за Балканските войни" по договор с НФНИ. Задачата на Централна библиотека на БАН в проекта е адаптация и внедряване на WEB BASLib.
Системата BASLIB е разработена от Централната библиотека на БАН. Повечето приложения се базират на MS SQL 2000, което позволява публикуване и в интернет. За всяко конкретно приложение се извършва настройка съобразно спецификата на данните за обектите – книги, художествени произведения, архивни документи и др. Основен принцип при проектирането е лингвистичното осигуряване на системата – създаване на максимален брой таблици за автоматичен избор на данни. Със своя интерфейс BASLIB увеличава значително възможностите за търсене на литература, художествени произведения, фотографии, архивни документи и стимулира използването на дигиталните им копия.
Адаптацията на Автоматизираната информационна система BASLIB за Online (WEB) вариант – WebBASLib, за създаване на електронен архив на документалното наследство за Балканските войни е съвременен метод за опазване, защита и разпространение на оригиналите, които са историческа ценност.

Ключови думи: Digital Cultural and Historical Objects; Software System; Preservation; Presentation; Digitalization.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Atanasova, D. (2015). Electronic Archive of Documentary Heritage for the Balkan Wars. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 29-33
Мирко Робов
стр. 34 - 43
Заглавие: Градоустройството в Югоизточния сектор на Трапезица
Автори: Мирко Робов

Абстракт: Докладът представи новоразкрит феодален комплекс в югоизточният сектор на Трапезица. Като планово решение, комплексът представлява голям затворен архитектурен ансамбъл, развит на две съседни тераси западно и югозападно от църква №3. Заема площ от около 3 дка и е най-големият установен засега в чертите на столицата. Като устройство и предназначение има паралел с болярския комплекс, северно от двореца на Царевец.
Църквата е представителен паметник на столичната култова архитектура от 12-14 век. Кръстокуполна по план, с богата стенописна и фасадна украса. Две зидани гробници с мраморни похлупаци, са били предназначени на високопоставени представители на столичния елит.Вероятният обитател на комплекса е църковно лице, за което видетелства намерен костен завършек на архиерейски жезъл.
Докладът представи началните резултати от новооткрит през настоящия сезон храм – църква №2, виждания и стъпки за опазване и консервация на разкритите архитектурни останки.Представена бе и компютърна възстановка на църква №3, на портата на комплекса, както и на голямата сграда, предназначена за обитателя на този ансамбъл.

Ключови думи: Archaeological Research; Cultural and Historical Objects; Preservation; Presentation.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Robov, M. (2015). Urban Planning in the Southeastern Sector of Trapezica. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 34-43
Галина Богданова, Тодор Тодоров, Николай Ноев
стр. 44 - 49
Заглавие: Системи за управление на бази от знания и тяхното приложение за онтологии на дигитални артефакти
Автори: Галина Богданова, Тодор Тодоров, Николай Ноев

Абстракт: Представен е онтологичен модел на данни в архив, съдържащ подробно описание на църковните камбани. Като обект на културното наследство, камбаната има общи свойства, като геометрични размери, тегло, звук, както и акустични диаграми, получени с помощта на съвременна техника. В статията са описани възможностите на две онтологични платформи (Protégé и OntoWiki) и тяхното приложение за дефиниране на основни онтологични обекти и връзки между тях.

Ключови думи: Камбани, Културно наследство, Технологии за знания.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Bogdanova, G., Todorov, T., Noev, N. (2015). Knowledge Base Management System and Their Application for Digital Object Ontologies. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 44-49
Тихомир Стефанов
стр. 50 - 59
Заглавие: Мобилни приложения в културния туризъм. Мобилни новинарски приложения – полезни или вредни?
Автори: Тихомир Стефанов

Абстракт: В доклада са разгледани безплатни приложения, работещи под операционната система Android, които предоставят на потребителите информация за исторически и културни забележителности при пътуване. Изведени са предимствата им спрямо класическите програми за GPS навигация. Разгледани са приложения за регионални и национални обекти включени в "100 национални туристически обекта". Сравнени са и описани основни техни възможности, положителни и отрицателни характеристики. Акцентира се на приложения, които нямат необходимост от онлайн интернет за навигация.
Във втората част на доклада са представени новинарски приложения, работещи под операционната система Андроид и доставящи на потребителя новини от национални и регионални вестници и новинарски агенции. Приложенията са разгледани през призмата на необходимостта от "Нов дигитален модел на съвременния вестник". Направен е анализ на тяхната полезност от гледна точка на доставчици и ползватели на новини.

Ключови думи: Мобилни приложения, Android, Мобилни телефони, Навигация, Екскурзии, Пътешествия, Новини, Вестници.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Stefanov, T. (2015). Mobile Applications in Cultural Tourism. Mobile News Applications – Useful or Harmful? Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 50-59
Паскал Пиперков
стр. 60 - 80
Заглавие: Поклоннически маршрути в Търновската Света гора
Автори: Паскал Пиперков

Абстракт: Търновската Света гора е понятие, исторически обосновано от духовния живот на региона през Средновековието. Регионът се намира в ареала на културния коридор Източен трансбалкански път. Основание за разработване на туристическите маршрути е и съществуването в наши дни на 20 действащи манастира във Великотърновска епархия. В доклада се прави преглед на възможностите за поклоннически туризъм във Великотърновска епархия, като са разгледани пътищата и пътеките за достъп до манастирите и параклисите. Представената информация може да бъде основа за разработване на културни маршрути и туристически пакети. Изследователската работа ще продължи на терен.

Ключови думи: Tourist Pilgrimage Routes; Cultural and Historical Objects; Preservation; Presentation; Digitalization.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Piperkov, P. (2015). Pilgrimage Routes in the Tarnovo Holy Forest. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 60-80
Павел Христов, Галина Богданова
стр. 81 - 89
Заглавие: Интерактивна културна карта за регион Велико Търново и представяне на тематични културни маршрути
Автори: Павел Христов, Галина Богданова

Абстракт: Представени са интерактивни методи за представяне на обекти на културно-историческото и научно наследство на регион Велико Търново. Изследвани са проблемите, свързани с цифровото представяне на знанията за историческите и културни забележителности и събития в региона, начините за организация на информацията и представянето й на потребителя. Осъществена е конкретна реализация на десктоп и мобилно приложение, посредством платформата eCity. Разгледани са особеностите на софтуерното приложение, свързани със средата и мобилността му. Разширени са възможностите за избор и представяне на нови обекти и категории тематично (специализирани групи от обекти, обединени с обща тема) като основа за тематични културни маршрути в туристическия сектор.

Ключови думи: Interactive Digital Map; Cultural Routes; Preservation; Presentation; Digitalization.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Hristov, P., Bogdanova, G. (2015). Interactive Cultural Map about Veliko Tarnovo Region and Presentation of Thematic Cultural Routes. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 81-89
Николай Ноев
стр. 90 - 95
Заглавие: Интердисциплинарни 2D / 3D подходи за дигитализация на КИН (културно-историческо наследство)
Автори: Николай Ноев

Абстракт: В доклада са представени резултати от проучване на методи за триизмерна дигитализация на артефакти от областта на културно-историческото наследство (КИН), детайлно е анализирано триизмерното сканиране на обемни артефакти с технологията "Структурирана светлина". Представен е модел на онтологично описание на културно-исторически ценни камбани с технологията на семантичния уеб.

Ключови думи: 3D Technology; Digital Cultural and Historical Objects; Preservation; Presentation; Digitalization.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Noev, N. (2015). Interdisciplinary 2D/3D Approaches for Digitalization of Cultural and Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 90-95
Илия Вълев
стр. 96 - 99
Заглавие: Казармените спомени като част от културното и военноисторическото наследство на България
Автори: Илия Вълев

Абстракт: В доклада се повдига въпросът за военноисторическата и културна стойност на спомените от казармата в периода след Втората световна война – времето, когато Българската армия преминава в мирновременен период на развитие. Въпросът има своята особена актуалност предвид на това, че наборната военна служба, която оказва силно влияние върху развитието на нашето общество и е оставила траен белег в него, днес е отменена.
Важността от събиране на войнишките казармени спомени е особено голяма. Те са носители на историческа памет и на национална идентичност. Досегашните наблюдения ясно сочат, че преминаването през войниклъка е утвърдено в българската народна памет като традиция, която задава морални норми и ритуали. И макар че тази традиция е вече прекъсната, тя все още служи за образцов пример при възпитанието на младите поколения.

Ключови думи: Cultural and Historical Heritage; Preservation; Presentation.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Valev, I. (2015). Barracks Memories as Part of Bulgaria's Cultural and Military Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 96-99
Стефка Кънчева
стр. 100 - 113
Заглавие: От разрушението към съзиданието (Представяне на нетрадиционната мобилна изложба "Разрушение и съзидание" – първи етап от цифровизацията на творчеството на Колю Фичето)
Автори: Стефка Кънчева

Абстракт: В рамките на конференцията беше представена нетрадиционната мобилна изложба изложбата "Разрушение и съзидание", посветена на 150 годишнината от построяването на църквата "Св. Спас" и 100 годишнината от разрушителното земетресение във Велико Търново. Изложбата е част от проекта за цялостна цифровизация на творчеството възрожденския архитект – "Майсторът и времето". Организатори са ИМИ – БАН и РИМ В.Търново, с подкрепата на Община Велико Търново по програма "Регион В.Търново – кандидат за европейска столица на културата 2019" и с любезното съдействие на Исторически музей – Дряново, Исторически музей – Свищов, Регионален исторически музей – Ловеч. Автори на изложбата са Галя Чохаджиева (РИМ – В.Търново), Стефка Кънчева (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий") – тематико-експозиционен план; Галина Богданова (ИМИ-БАН), Николай Ноев (ИМИ-БАН) – цифровизация и компютърен дизайн, Генчо Петков – фотография.

Ключови думи: Mobile Exhibition; Cultural and Historical Objects; Preservation; Presentation; Digitalization; Master Kolyu Ficheto.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Kancheva, S. (2015). From Destruction towards to the Creation. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 100-113
Габриела Йончева, Дарина Илиева, Даниела Атанасова
стр. 114 - 125
Заглавие: БАН – Минало и настояще
Автори: Габриела Йончева, Дарина Илиева, Даниела Атанасова

Абстракт: През 2014 г., по стара и утвърдена традиция, Българската академия на науките /БАН/ отбеляза своя пореден юбилей. Честването винаги е свързано с поглед назад към историята, но то също така ни доближава до актуалните проблеми на съвременността.
Българската академия на науките е един от символите на съвременна България. През всичките трудни, но богати по съдържание етапи от съществуването си, Академията се развива и утвърждава като следва демократичните и родолюбиви завети на своите основатели, запазвайки първоначалния си характер на духовно средище и храм на българското просвещение.
Отбелязването на юбилея тематично пресъздава с документи най-важните моменти от историята на БКД, прерастването му в БАН, както и нейното по-нататъшно развитие като национален научен център с международно признание.
БАН продължава да извършва своята изследователска и обществена дейност в съответствие с "общочовешките ценности, национални традиции и интереси" и да съдейства за "умножаване на духовните и материалните ценности на нацията" (Устав на БАН, 1997). В днешно време, когато текат сложните процеси на глобализация, БАН представя авторитетно пред света България и нейната наука и доказва, че ние винаги сме били и ще бъдем неделима част от Европа.

Ключови думи: Exhibilition; Cultural and Historical Heritage; Preservation; Presentation.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Yoncheva, G., Ilieva, D., Atanasova, D. (2015). Bulgarian Academy of Sciences - Past and Present. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 114-125