Казармените спомени като част от културното и военноисторическото наследство на България
Илия Вълев
стр. 96 - 99
Заглавие: Казармените спомени като част от културното и военноисторическото наследство на България
Автори: Илия Вълев

Абстракт: В доклада се повдига въпросът за военноисторическата и културна стойност на спомените от казармата в периода след Втората световна война – времето, когато Българската армия преминава в мирновременен период на развитие. Въпросът има своята особена актуалност предвид на това, че наборната военна служба, която оказва силно влияние върху развитието на нашето общество и е оставила траен белег в него, днес е отменена.
Важността от събиране на войнишките казармени спомени е особено голяма. Те са носители на историческа памет и на национална идентичност. Досегашните наблюдения ясно сочат, че преминаването през войниклъка е утвърдено в българската народна памет като традиция, която задава морални норми и ритуали. И макар че тази традиция е вече прекъсната, тя все още служи за образцов пример при възпитанието на младите поколения.

Ключови думи: Cultural and Historical Heritage; Preservation; Presentation.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Valev, I. (2015). Barracks Memories as Part of Bulgaria's Cultural and Military Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 96-99