Електронен архив на документалното наследство за Балканските войни
Даниела Атанасова
стр. 29 - 33
Заглавие: Електронен архив на документалното наследство за Балканските войни
Автори: Даниела Атанасова

Абстракт: Централна библиотека на БАН e партньор на НБ "Петко Р. Славейков" - В. Търново, в изпълнението на проекта "Електронен архив на документалното наследство за Балканските войни" по договор с НФНИ. Задачата на Централна библиотека на БАН в проекта е адаптация и внедряване на WEB BASLib.
Системата BASLIB е разработена от Централната библиотека на БАН. Повечето приложения се базират на MS SQL 2000, което позволява публикуване и в интернет. За всяко конкретно приложение се извършва настройка съобразно спецификата на данните за обектите – книги, художествени произведения, архивни документи и др. Основен принцип при проектирането е лингвистичното осигуряване на системата – създаване на максимален брой таблици за автоматичен избор на данни. Със своя интерфейс BASLIB увеличава значително възможностите за търсене на литература, художествени произведения, фотографии, архивни документи и стимулира използването на дигиталните им копия.
Адаптацията на Автоматизираната информационна система BASLIB за Online (WEB) вариант – WebBASLib, за създаване на електронен архив на документалното наследство за Балканските войни е съвременен метод за опазване, защита и разпространение на оригиналите, които са историческа ценност.

Ключови думи: Digital Cultural and Historical Objects; Software System; Preservation; Presentation; Digitalization.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Atanasova, D. (2015). Electronic Archive of Documentary Heritage for the Balkan Wars. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 29-33