Историята на тракийските българи в документи. Култура на паметта
Габриела Вапцарова, Дарина Илиева
стр. 214 - 222
Заглавие: Историята на тракийските българи в документи. Култура на паметта
Автори: Габриела Вапцарова, Дарина Илиева

Абстракт: Сбирката от документи за историята на Тракия е част от богатото академично документално наследство, съхранявано в Научния архив на Българската академия на науките. Тази сбирка има изключително историческо, научно, културно и дългосрочно справочно значение. Съдържа материали за историята на Тракийската организация в България от създаването й в края на ХIХ век до разформироването на Съюза на тракийските културно-просветни дружества през 1977 година. Запазени са и устройствените документи и спомените за основаването на Тракийския научен институт преди всичко с научна, издирвателска и събирателска дейност, свързана с историята на Тракия. Като резултат от дългогодишната дейност на този научен институт днес ние разполагаме с най-богатата изворова база по темата.
Хронологическите граници на документите в сбирката обхващат периода от края на ХIХ до деветдесетте години на ХХ в. Обемът е 150 архивни кутии. Структурно материалите са организирани в няколко основни раздела: история и дейност на Тракийската организация преди и след 9. 09.1944 г.; съпътстващи структури като Тракийския младежки съюз и фонд "Тракийско дело"; трудове, спомени, рецензии, документи и източници за проучване миналото, бит, култура и революционни борби на тракийските българи от Източна и Западна Тракия; лични фондове на дейци на тракийското революционно и културно-просветно движение като Ламби Данаилов, Димитър Груев, Георги Згрипаров, Иван Йосифчев, Петко Кедиков, Христо Мирски, Мара Михайлова, Христо Настев, Минко Неволин, Иван Орманджиев, Капитан Петко войвода, Станимир Попов, Анастас Разбойников, Никола Спиров, Панайот Маджаров и много други; голям обем снимков материал.

Ключови думи: Архивни документи, Тракийско наследство, История на българите

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Vaptzarova, G., Ilieva, D. (2018). The History of the Thracian Bulgarians in Documents. Culture of Memory. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 214–222