Разработване на нови решения в областта на представянето и опазването на културно-историческото наследство в регион Север+
Галина Богданова
стр. 22 - 38
 
Заглавие: Разработване на нови решения в областта на представянето и опазването на културно-историческото наследство в регион Север+
Автори: Галина Богданова

Абстракт: Ускореното развитие на интердисциплинарните и цифровите технологии доведе до необходимостта от непрекъснати нови изследвания във всички области, включително и при опазването и представянето на културно-историческото наследство. Този доклад разглежда и представя дейности от проекта "Дигитално културно съкровище Север+" с участието на Института по математика и информатика към Българската академия на науките, за подобряване на достъпа и разпространението на културното наследство. Разгледани са някои от технологичните решения, разработени във връзка с цифровото преобразуване на материали, създадени в цифровия център, платформата и мрежата "Север+".

Ключови думи: Културно наследство, Метанаратив, Дигитализация, Методология

Получена: 01-05-2019     Приета: 31-05-2019     Публикувана: 31-05-2019

Цитиране: Bogdanova, G. (2019). Development of New Solutions in the Field of Presentation and Preservation of Cultural and Historical Heritage in The North+ Region. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 22–38. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_1_002