Някои аспекти на дигиталното представяне на фолклорни фестивали
Калоян Николов
стр. 142 - 151
 
Заглавие: Някои аспекти на дигиталното представяне на фолклорни фестивали
Автори: Калоян Николов

Абстракт: В статията са изследвани проблеми и особености, свързани с дигиталното представяне на фолклорното фестивално наследство като форма на живото наследство. Фестивалното наследство в българските земи е богато и многообразно донякъде поради кръстопътното ни местоположение. Особено внимание е отделено на проблемни въпроси и противоречия, отнасящи се за ресурсите на културното наследство и паметта. През последните години запазването на фолклорното наследство придобива все по-голямо значение и се представя все по-многостранна фестивална култура. Развитието на съвременните технологии е силен фактор за търсене на най-удачни и сигурни начини за съхранение, цифровизиране и представяне на културата и традициите.

Ключови думи: Информационни технологии, социални мрежи, културно наследство, нематериално културно наследство, видео и аудио арихивиране и презентиране, фолклорни фестивали

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Nikolov, K. (2019). Some Aspects of the Digital Presentation of Folklore Festivals. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 142–151. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_015