Опазване на културно-историческото наследство в риск на база опита на НА-БАН (2019)
Дарина Илиева
стр. 14 - 20
 
Заглавие: Опазване на културно-историческото наследство в риск на база опита на НА-БАН (2019)
Автори: Дарина Илиева

Абстракт: Докладът представя значението на работата по съвместни изследователски проекти за опазване на културно-историческото наследство чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. Проблематиката е с национален приоритет и заема съществено място в европейския интеграционен процес. Предлага се кратко описание на няколко проекта, по които е работил Научния архив на БАН, но авторът се спира подробно на последния проект на академичния архив, свързан с участието на България във войните за национално обединение в началото на 20. век. Предложената научна проблематика предизвиква сериозен интерес не само сред българската научна колегия, но и в широк европейски контекст увеличава възможностите за бъдещи интердисциплинарни проучвания. Това е приносът на академичния архив към културното разнообразие на Европа и света в исторически и съвременен план.

Ключови думи: архив, културно историческо наследство, изследователски проекти

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Ilieva, D. (2019). Preservation of Cultural and Historical Heritage at Risk Based on the Experience of the Scientific Archive at the Bulgarian Academy of Sciences (2019). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 14–20. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_002