Интердисциплинарни подходи на проучване на психосоматичните показатели на хора с увреждания за целите на медицинското програмиране и роботиката
Галина Богданова, Лиана Гълъбова
стр. 121 - 135
 
Заглавие: Интердисциплинарни подходи на проучване на психосоматичните показатели на хора с увреждания за целите на медицинското програмиране и роботиката
Автори: Галина Богданова, Лиана Гълъбова

Абстракт: Изострената публична рефлексия на развилата се през пролетта на 2020 година глокална кризисна епидемична ситуация предизвиква видимия днешен пик на интереса към целесъобразността от насочване на културните приоритети към роботиката, не само в областта на здравеопазването и социалните грижи. Необходимостта от достатъчен изследователски и практически социално-медицински опит за осъществяването на качествени иновации в областта на медицинското програмиране и роботика, понастоящем най-адекватно може да се изрази в масови непосредствени измервания на психо физичните показатели на населението по общоприети и нови критерии и с оглед на преки обществени ползи в конкретните пандемични условия и в трудните за прогнозиране социокултурни параметри на близкото бъдеще.

Ключови думи: достъпност, увреждания, показатели, измервания, медицина, програмиране, роботика, здравеопазване, социални грижи, трудова адаптация, човешки права, пандемия

Получена: 31-03-2020     Приета: 29-05-2020     Публикувана: 29-05-2020

Цитиране: Bogdanova, G., Galabova, L. (2020). Interdisciplinary Approaches of Studying the Psychosomatic Indicators of Disabled People for the Aims of Medical Programming and Robotics. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 121–135. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_1_010