За прабългарските кръстовидни храмове?
Гълъбина Йосифова
стр. 22 - 42
 
Заглавие: За прабългарските кръстовидни храмове?
Автори: Гълъбина Йосифова

Абстракт: Предмет на статията са две сгради с кръстовиден план, намиращи се в Плиска. След разрушаването на едната сграда върху нейните останки е построена Голямата базилика. Разгледани са строителната история на кръстовидната сграда, надстройката ѝ, строителните периоди, предназначението ѝ според отделните изследователи – гробница от ранновизантийския период, прабългарски езически храм, мавзолей на българските канове, църква, кръщелна или мартирий, съоръженията, които са функционално свързани с нея, съдбата ѝ след приемането на християнството. Върху основите на втората кръстовидна сграда е изградена църква № 3. Затова нейният проучвател е на мнение, че тя е била прабългарски храм. Повечето археолози смятат, че само постройките с план от вписани четириъгълници са били прабългарски езически светилища и в своите разработки въобще не споменават за тази сграда, и не коментират възможността тя да е представлявала капище. Р. Рашев ни припомни този позабравен паметник. Други археолози обаче считат, че вероятно двете кръстовидни сгради са функционирали като капища и образуват нова група светилища с кръстовиден план освен групата от храмове с план, състоящ се от вписани четириъгълници.

Ключови думи: Прабългарски кръстовидни храмове, кръстовидна сграда, Плиска, Голямата базилика, църква № 3

Получена: 11-03-2021     Приета: 11-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Yosifova, G. (2021). About Protobulgarian Cross-Shaped Temples? Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 22–42. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_002