Наблюдения над обема на езика
Силвина Михайлова
стр. 43 - 52
 
Заглавие: Наблюдения над обема на езика
Автори: Силвина Михайлова

Абстракт: В статията се разглеждат усложняването и опростяването като езикови процеси, които представят движението на езиковата единица и очертават обема на езика.

Ключови думи: Обем, синтактична рамка

Получена: 11-03-2021     Приета: 11-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Mihaylova, S. (2021). The Observation above the Volume of the Language. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 43–52. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_003