Опазване и популяризиране на културно-историческото наследство и селищната култура (по примера на гр. Каблешково, област Бургас, България)
Галина Луканова
стр. 145 - 150
 
Заглавие: Опазване и популяризиране на културно-историческото наследство и селищната култура (по примера на гр. Каблешково, област Бургас, България)
Автори: Галина Луканова

Абстракт: Град Каблешково, област Бургас се намира в Югоизточна България, в границите на община Поморие и в близост до град Несебър. В Каблешково живеят много преселници от Егейска Македония и Тракия, както и от Еркеч (днешно Козичино). В близост се намира праисторическото селище и некропол "Козарева могила". Като родно място на поета-партизанин Атанас Манчев, гр. Каблешково е известно с антифашистката си дейност и с привилегировано отношение от страна на управляващите през социалистическия период.
В доклада се разглеждат практиките, установени в гр. Каблешково, област Бургас за опазване на културно-историческото наследство и селищната култура.

Ключови думи: селищна култура; културно-историческо наследство.

Получена: 05-04-2021     Приета: 28-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Lukanova, G. (2021). Preservation and Promotion of the Cultural-Historical Heritage and the Settlement Culture (Following the Example of the Town of Kableshkovo, Burgas District, Bulgaria). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 145–150. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_013