Музейно-базираният подход при преподаването на английски за специализирани цели в туризма
Корнелия Костова
стр. 174 - 187
 
Заглавие: Музейно-базираният подход при преподаването на английски за специализирани цели в туризма
Автори: Корнелия Костова

Абстракт: Музейно-базираният подход към преподаването на английски като чужд език е успешно приложен във Великобритания. Водейки се от високите постижения на модела, ние го трансфирахме в обучението по английски в България. Експериментирахме с 64 студенти по туризъм от Бургаския университет "Проф. Асен Златаров". Подходът доказа, че улеснява напредъка в английския език за туризъм на обучаемите, повишава мотивацията им за професионално развитие, изгражда мост между класната стая и глобалната комуникация, насочен към целевата, националната и международната културна проблематика. Темите обхващат българската и британската история, традиции, обичаи; разширяват кръгозора, възгледите, интересите и ангажираността на обучаемите, които задълбочават толерантността и усъвършенстват знанията си. Използваният дигитален музеен софтуер позволи посещение на експонати в британски и български музеи, което привлече интереса на студентите към междукултурализма, артефактите и историческото наследство.

Ключови думи: Музейно-базиран подход при преподаването и ученето на английски като чужд език, междукултурни науки, студенти по туризъм, мотивация

Получена: 14-03-2022     Приета: 23-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Kostova, K. (2022). Museum-Based Approach to Teaching English for Specific Purposes for Tourism. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 174–187. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080115