Интердисциплинарно и интеркултурно подсигуряване на достъпност на балканските свети места за хора със специални потребности
Галина Богданова, Лиана Гълъбова
стр. 211 - 221
 
Заглавие: Интердисциплинарно и интеркултурно подсигуряване на достъпност на балканските свети места за хора със специални потребности
Автори: Галина Богданова, Лиана Гълъбова

Абстракт: Нашите родни земи са място на пресичане на културни влияния и поради това, с времето, са се превърнали в популярна дестинация на особени видове културен, религиозен и поклоннически туризъм. Как в контекста на добросъседство и религиозна толерантност духовният живот трансформира пространства чрез специфични религиозни практики като същевременно развива отговорност към туристическата достъпност чрез адекватна информация, умело стопанисване и социално-чувствително благоустройство? Втората част на това изследване се занимава със същите поклоннически практики, но в страни, които не споделят социалистическото балканско наследство. Главна перспектива на това изследване е наблюдението на физическата и дигитална достъпност до светите места.

Ключови думи: достъпност, културно наследство, религиозен туризъм, свещени места, интердисциплинност, плурализъм

Получена: 28-11-2021     Приета: 31-01-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Bogdanova, G., Galabova, L. (2022). Interdisciplinary and Intercultural Providing of Accessibility of Balkan Sacred Sites for People with Special Needs (Part 2). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 211–221. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080118