Енергията на местните празници за съхраняване на културно-историческото наследство: емпиричен поглед
Камелия Петкова
стр. 80 - 90
 
Заглавие: Енергията на местните празници за съхраняване на културно-историческото наследство: емпиричен поглед
Автори: Камелия Петкова

Абстракт: В доклада се анализират резултати от дълбочинни интервюта и фокус групови дискусии, проведени през есента на 2021 г. в гр. Садово, гр. Елин Пелин, гр. Габрово, с. Болярци, с. Нови хан, гара Елин Пелин и с. Пожарево в рамките на проект "Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи", финансиран от ФНИ на МОН (KП-06-H45/5 от 30.11.2020). Във фокуса на изследването са местни фестивали и по-специално начинът, по който техните организатори ги разглеждат като механизъм за запазване на традициите на локалната общност. Особено внимание е обърнато на въпроса за значението на тези събития за представянето и съхранението на културното и историческо наследство. Без претенции за изчерпателност са представени различните гледни точки на представители на местна власт, на организатори на местни празници и на представители на ромската етническа общност. Местните празници в български контекст, независимо от тяхната тематична насоченост притежават собствена енергия, която ги отличава от други подобни събития и в този смисъл са антипод на страха и социалната изолация, особено в кризи, каквато е пандемията от Ковид 19. В повечето случаи, тези събития могат да бъдат разглеждани като част от процесите на изграждане на локални идентичности, които черпят ресурсите си от това, което се привижда, реконструира и аргументира като локално наследство.

Ключови думи: локални общности; местни празници, ползи; местни актьори

Получена: 27-04-2022     Приета: 28-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Petkova, K. (2022). The Energy of Local Festivals for the Preservation of Cultural and Historical Heritage: an Empirial View. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 80–90. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080107