Дигитализацията като форма на опазване на културно-историческото наследство. Примери от недвижими културни ценности от София. Проект КЛаДА-БГ
Йордана Николова
стр. 45 - 53
 
Заглавие: Дигитализацията като форма на опазване на културно-историческото наследство. Примери от недвижими културни ценности от София. Проект КЛаДА-БГ
Автори: Йордана Николова

Абстракт: Архивът "Недвижими културни ценности" към Регионален исторически музей – София съдържа 1300 досиета на всички паметници (включващи сгради, мостове и монументи), намиращи се в централната градска част и околните близки квартали на град София. Към момента всички досиета притежават свои дигитални копия, придружени от оригинални стари снимки – главно от 70-те и 80-те години на миналия век, както и актуално изображение. Прикрепени са планове и скици на околния обем. Фокусът на дигиталната единица, обаче, е поставен не толкова върху архитектурния ансамбъл и градоустройство, колкото до историческата справка за съответната личност или събитие, свързано с разглеждания паметник. Чрез различни способи на работа е направен опит за съхранение на част от историята на града – запазващо неговата памет в дигитален формат. Те се състоят в дигитализиране на хартиения носител, описване и заснемане състоянието на паметника, събиране на данни от архиви, библиотеки и живи наследници.

Ключови думи: дигитализация; културно наследство; архитектура; историческа справка.

Получена: 01-11-2022     Приета: 19-12-2022     Публикувана: 26-12-2022

Цитиране: Nikolova, Y. (2022). Digitalization as a Form of Preservation of Cultural and Historical Heritage. Examples from Sofia. Project CLaDA-BG. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 35–43. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2022.080204