Оценка на недвижиното римско археологическо наследство за вкючване в туристически продукти (на примера на туристически район Рила – Пирин)
Стела Стефанова
стр. 54 - 80
 
Заглавие: Оценка на недвижиното римско археологическо наследство за вкючване в туристически продукти (на примера на туристически район Рила – Пирин)
Автори: Стела Стефанова

Абстракт: Успешното разработване на туристически продукти до голяма степен зависи от правилния подбор на обекти, изследването на възможностите за тяхната интеграция и насочването им към подходящи целеви групи. В този смисъл в настоящия доклад се изследват резултатите от прилагането на авторска методика за оценка на недвижими археологически ценности от римската епоха с цел анализ на възможностите за включването им в културно-туристически продукти на туристически района Рила-Пирин. Приложената методика се основава на многоаспектно и детайлно оценяване на недвижимите ценности от римската епоха, от една страна като ресурс, а от друга като обекти за туризъм. Тя дава възможност за извършване на обективен анализ на актуалното състояние на археологическите ценности и максимално разкриване на туристическия им потенциал. Постигнатите резултати насочват към възможните начини за включването на обектите в туристически продукти съобразно състоянието и перспективите за бъдещо им развитие. Това до голяма степен ще улесни вземането на аргументирани решения за това как археологическите недвижими ценности най-рационално да бъдат използвани за целите на туризма, основан на културно наследство, и какви са възможностите за успешната им интеграция.

Ключови думи: недвижимо римско археологическо наследство; оценка; туристически продукти; туристически район Рила-Пирин.

Получена: 22-07-2022     Приета: 19-12-2022     Публикувана: 26-12-2022

Цитиране: Stefanova, S. (2022). Assessment of the Immovable Roman Archaeological Heritage for Inclusion in Tourism Products (Case Study Rila – Pirin Tourist Region). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 54–80. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2022.080205