БАН – Минало и настояще
Габриела Йончева, Дарина Илиева, Даниела Атанасова
стр. 114 - 125
Заглавие: БАН – Минало и настояще
Автори: Габриела Йончева, Дарина Илиева, Даниела Атанасова

Абстракт: През 2014 г., по стара и утвърдена традиция, Българската академия на науките /БАН/ отбеляза своя пореден юбилей. Честването винаги е свързано с поглед назад към историята, но то също така ни доближава до актуалните проблеми на съвременността.
Българската академия на науките е един от символите на съвременна България. През всичките трудни, но богати по съдържание етапи от съществуването си, Академията се развива и утвърждава като следва демократичните и родолюбиви завети на своите основатели, запазвайки първоначалния си характер на духовно средище и храм на българското просвещение.
Отбелязването на юбилея тематично пресъздава с документи най-важните моменти от историята на БКД, прерастването му в БАН, както и нейното по-нататъшно развитие като национален научен център с международно признание.
БАН продължава да извършва своята изследователска и обществена дейност в съответствие с "общочовешките ценности, национални традиции и интереси" и да съдейства за "умножаване на духовните и материалните ценности на нацията" (Устав на БАН, 1997). В днешно време, когато текат сложните процеси на глобализация, БАН представя авторитетно пред света България и нейната наука и доказва, че ние винаги сме били и ще бъдем неделима част от Европа.

Ключови думи: Exhibilition; Cultural and Historical Heritage; Preservation; Presentation.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Yoncheva, G., Ilieva, D., Atanasova, D. (2015). Bulgarian Academy of Sciences - Past and Present. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 114-125