Системи за управление на бази от знания и тяхното приложение за онтологии на дигитални артефакти
Галина Богданова, Тодор Тодоров, Николай Ноев
стр. 44 - 49
Заглавие: Системи за управление на бази от знания и тяхното приложение за онтологии на дигитални артефакти
Автори: Галина Богданова, Тодор Тодоров, Николай Ноев

Абстракт: Представен е онтологичен модел на данни в архив, съдържащ подробно описание на църковните камбани. Като обект на културното наследство, камбаната има общи свойства, като геометрични размери, тегло, звук, както и акустични диаграми, получени с помощта на съвременна техника. В статията са описани възможностите на две онтологични платформи (Protégé и OntoWiki) и тяхното приложение за дефиниране на основни онтологични обекти и връзки между тях.

Ключови думи: Камбани, Културно наследство, Технологии за знания.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Bogdanova, G., Todorov, T., Noev, N. (2015). Knowledge Base Management System and Their Application for Digital Object Ontologies. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 44-49