Технологично-разширено преподаване на точна наука чрез изкуство
Гита Сенка, Сандра Плота, Мария Монова-Желева, Янислав Желев, Детелин Лучев, Десислава Панева-Маринова
стр. 75 - 79
Заглавие: Технологично-разширено преподаване на точна наука чрез изкуство
Автори: Гита Сенка, Сандра Плота, Мария Монова-Желева, Янислав Желев, Детелин Лучев, Десислава Панева-Маринова

Абстракт: Статията представя подход на преподаване на точни науки с помощта на изкуство и технологични средства. Предени са множество дейности за постигане на основната цел - да се подобри математическата грамотност на младите хора чрез осигуряване на съвременен подход, основащ се на ИКТ-базиран подход за подобряване на разбирането за математиката чрез изкуства.

Ключови думи: Процес на преподаване-обучение, технологично-разширено обучение, математика, изкуство

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Senka, G., Plota, S., Monova-Zheleva, M., Zhelev, Y., Luchev, D., Paneva-Marinova, D. (2016). Technology-enhanced Teaching of Exact Science through Art. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 75–79