Историята и настоящето на две възрожденски къщи от Банско (Хадживълчевата и Тодевата)
Светлана Дяконова-Арсен, Елена Дяконова
стр. 117 - 125
Заглавие: Историята и настоящето на две възрожденски къщи от Банско (Хадживълчевата и Тодевата)
Автори: Светлана Дяконова-Арсен, Елена Дяконова

Абстракт: Целта на настоящия доклад беше да проследим през годините съдбата на две знакови за Банско възрожденски къщи – Хадживълчевата и Тодевата. Историческите превратности променят живота на хората, но също така и на къщите, понякога поставяйки под въпрос самото им физическо оцеляване.

Ключови думи: Възрожденски къщи, Хадживълчевата къща, Тодевата къща, Банско

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Diakonova-Arsen, S., Diakonova, E. (2017). The History and the Present of two Renaissance Houses from Bansko (Hadjivulcheva and Todeva). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 117–125