Първи стъпки към използването на облачните изчисления при цифровизацията на културното наследство и осигуряване на сигурността в дигиталната конверсия и съхранение на информацията
Галя Георгиева-Цанева, Галина Богданова
стр. 57 - 68
Заглавие: Първи стъпки към използването на облачните изчисления при цифровизацията на културното наследство и осигуряване на сигурността в дигиталната конверсия и съхранение на информацията
Автори: Галя Георгиева-Цанева, Галина Богданова

Абстракт: Статията представя обзор на облачните изчисления и категориите на облачните структури според модела на обслужване и според наемателите. Представен е анализ на използването на облачните изчисления в България. Дадена е схема на информационна система, позволяваща дигитална конверсия на информацията посредством облачни изчисления.

Ключови думи: Облачни изчисления, Цифровизация на културното наследство, Дигитална конверсия

Получена: 01-05-2018     Приета: 30-05-2018     Публикувана: 30-05-2018

Цитиране: Georgieva-Tsaneva, G., Bogdanova, G. (2018). First Steps to the Use of Cloud Computing in Digitalization of Cultural and Historical Heritage and Security in the Digital Conversion and Storage of Information. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 57–68