Три емблематични индийски личности в българското възприемане на Индия. XX век
Виолина Атанасова
стр. 193 - 213
Заглавие: Три емблематични индийски личности в българското възприемане на Индия. XX век
Автори: Виолина Атанасова

Абстракт: Три емблематични индийски личности в българското възприемане на Индия.
XX век Сред познатите на българина личности от индийската история, политика и култура, оставили следа в българската памет, се открояват три имена (на Рабиндранат Тагор, Махатма Ганди и Индира Ганди), превърнати в символ на Индия, допринесли за оформянето на представите за страната и за трайното място, което тя заема в българската визия за света.
Разгръщането на техните образи и промяната в интерпретациите им във времето е основната цел на настоящето изследване. В него е направен опит да се отговори на такива въпроси като: какви са предпоставките за широката популярност на тези личности в България, в какви социални и политически условия протича промяната на техните образи и по какъв начин те се използват в българската действителност.

Ключови думи: XX век, Рабиндранат Тагор, Махатма Ганди, Индира Ганди, Българска рецепция

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Atanasova, V. (2018). Three Emblematic for the Bulgarian Perception of Indian Persons 20th Century. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 193–213