Поклонничеството на вярващите със специални потребности в сърцето на софийската Света гора – проучване и парадокси на една почти невъзможна мисия днес
Марияна Шабаркова-Петрова, Лиана Гълъбова
стр. 229 - 269
Заглавие: Поклонничеството на вярващите със специални потребности в сърцето на софийската Света гора – проучване и парадокси на една почти невъзможна мисия днес
Автори: Марияна Шабаркова-Петрова, Лиана Гълъбова

Абстракт: Изискването за елементарна ежедневна достъпност на църковните паметници в историческия център на София, за посетители, обитатели, служители, поклонници и туристи със затруднения, към момента е все още предизвикателство за обществеността и поражда възможности за търсене на нови решения от страна на експертите и отговорните институции. Фактическата недостъпност на храмовите пространства за вярващи с увреждания, специални потребности и неравностойно положение ограничава духовните послания и пастирски грижи насочени към очаквания, права и нагласи от страна на хората с преобладаващото у нас традиционно вероизповедание и на всички туристи от страната и чужбина. Трудният подход към сакралните пространства навсякъде по света принципно се приема за естествена част от религиозната нагласа към поклонничество, но грижата за улесняването на всякакъв вид посетители в светите места и като туристически обекти остава еднакво неотменна част от духовността и гражданствеността.

Ключови думи: Управление на туристическите обекти, Безопасност на поклонничеството, Комплексен религиозен туризъм, Православни църковни паметници, Правозащита на хора с увреждания, Специални потребности и затруднения, Църковен мениджмънт

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Shabarkova-Petrova, M., Galabova, L. (2018). Pilgrimage of Believers with Special Needs at the Heart of Holly Mountain of Sofia City – Study and Paradoxes of a Mission Almost Imposible Today. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 229–269