Съществувало ли е праисторическо скално светилище в местността "Бел мел" на Беляковското плато, община Велико Търново?
Евгени Коев
стр. 284 - 302
Заглавие: Съществувало ли е праисторическо скално светилище в местността "Бел мел" на Беляковското плато, община Велико Търново?
Автори: Евгени Коев

Абстракт: На Беляковското плато професор Рафаил Попов е проучил осем пещери в които доказва съществуването на праисторически живот. Неолитни селища установява и по повърхността на платото. След дългогодишно търсене, шанса помага, членове на Пещерен клуб "Дервент" и на Ученически спелеоклуб "Проф. Рафаил Попов" да открият праисторическо скално светилище до с. Беляковец, в местността "Бел мел". Търновските спелеолози проучват обекта в продължение на повече от две години, което потвърждава хипотезата, че обекта е най-вероятно праисторическа обсерватория и скално светилище. Скалното светилище в местността "Бел мел" е първото подобно светилище проучено в района на Велико Търново.

Ключови думи: Скалното светилище, Беляковско плато, Праисторическа обсерватория

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Koev, E. (2018). Has There Been a Prehistoric Rock Sanctuary in the "Bel Meil" Area on the Beliyakovsko Plateau, Veliko Turnovo Municipality? Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 284–302