Създаване на база от данни за съхранение на кардиологична информация
Галя Георгиева-Цанева, Красимир Чешмеджиев
стр. 314 - 322
Заглавие: Създаване на база от данни за съхранение на кардиологична информация
Автори: Галя Георгиева-Цанева, Красимир Чешмеджиев

Абстракт: Докладът разглежда проблемите свързани със създаването и поддръжката на информационна бази от кардиологични данни като средство за съхраняване на специфична информация, свързана със сърдечно-съдовите заболявания на пациентите. Представени са полетата на всеки един запис от базата от холтерни данни. Разгледани са няколко популярни публично достъпни данни с физиологични сигнали. Описани са възможностите за работа със записите от базата от данни, които създадената за целта демонстрационна софтуерна система предоставя на потребителите. Представените дейности са част от работа на авторите във връзка с работата им по проект по Фонд "Научни изследвания" на Република България.

Ключови думи: База от данни, Електрокардиографични записи, Кардиологична информация

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Georgieva-Tsaneva, G., Cheshmedzhiev, K. (2018). Creation of Database for Storage of Physiological Information. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 314–322