Фолклорните фестивали - съвременен метод за опазване на живото културно наследство
Калоян Николов
стр. 43 - 51
 
Заглавие: Фолклорните фестивали - съвременен метод за опазване на живото културно наследство
Автори: Калоян Николов

Абстракт: Съвременната празничност очертава вижданията на модерното общество за начина на отбелязване и чествания на различни по мащаби и значение събития. Съвременните фолклорни фестивали са част от тази празничност, съчетаващи в себе си традиционни елементи и модерни компоненти. Облягайки се на тезата, че съществуването на песента, танца, традицията е позиционирано в момента на изпълнение и практикуване, то поставени в условията на презентиране елементите на живото – нематериалното културно наследство преминават през подготвителна фаза на трансмисия, носеща значимо влияние за неговото опазване.

Ключови думи: фолклорен фестивал, кулинарен фестивал, опазване на нематериалното културно наследство, живо наследство

Получена: 20-03-2020     Приета: 29-05-2020     Публикувана: 29-05-2020

Цитиране: Nikolov, K. (2020). Folklore Festivals - A Modern Method of Safeguarding the Living Cultural Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 43–51. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_1_004