Геймифицирани приложения за София, популяризиращи културно-историческото наследство на столицата
Соня Милева, Мариана Асенова, Емил Петров, Венета Гяурова
стр. 49 - 63
 
Заглавие: Геймифицирани приложения за София, популяризиращи културно-историческото наследство на столицата
Автори: Соня Милева, Мариана Асенова, Емил Петров, Венета Гяурова

Абстракт: Геймифицираните приложения за маркетингово цели набират все по-голяма популярност. Настоящият доклад изследва спецификата на геймифицирани приложения за София като туристическа дестинация, използващи културно-историческото наследство на града. В резултат са изследван водещи добри практики в Европа и е направен детайлен анализ на най-популярните приложения за София, техните възможности и ограничения.

Ключови думи: Геймификация, София, културно-историческо наследство, туристическа дестинация

Получена: 01-11-2020     Приета: 14-12-2020     Публикувана: 14-12-2020

Цитиране: Mileva, S., Assenova, M., Petrov, E., Gyurova, V. (2020). Gamified Applications for Sofia, Promoting Capital`s Cultural and Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 49–63. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_2_005