Книговедска характеристика на просветните издания от старопечатната колекция на читалище "Надежда" - Велико Търново
Живка Радева
стр. 95 - 114
 
Заглавие: Книговедска характеристика на просветните издания от старопечатната колекция на читалище "Надежда" - Велико Търново
Автори: Живка Радева

Абстракт: Статията представя начина, по който са конструирани просветните издания, цялостното оформление на книжното тяло и фрагментите, които го изграждат – информационната стойност на титула, организацията и структурата на текстовите обеми; мястото на илюстрацията в структурата на възрожденския учебник. С оглед на авторството тази част от старопечатната колекция на читалище "Надежда" дава информация за популярните имена в образователната програма на ХIХ век. Отрасловата и тематичната ориентация на учебниците открояват образователните приоритети и читателските нагласи в Търново през Възраждането. С тези свои характеристики просветните книги от старопечатната колекция на читалище "Надежда" се превръщат в същностен елемент от книжовната атмосфера в Търново и от възрожденската култура. Те са ценно книжовно-документално наследство и добра изследователска база относно книгоиздаването, читателите и четенето.

Ключови думи: читалище "Надежда", Велико Търново; книжовно-документално наследство; българско книгоиздаване през Възраждането

Получена: 01-11-2020     Приета: 14-12-2020     Публикувана: 14-12-2020

Цитиране: Radeva, Zh. (2020). Bookkeeping Characteristics of the Educational Editions from the Old Printing Collection of Community Center "Nadezhda" - Veliko Tarnovo. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 95–114. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_2_009