Стратегия за развитие на българската култура 2019-2029. Възможности и предизвикателства
Весела Казашка
стр. 96 - 107
 
Заглавие: Стратегия за развитие на българската култура 2019-2029. Възможности и предизвикателства
Автори: Весела Казашка

Абстракт: Българската култура е многопластова и се е оформяла през различни исторически епохи, които се отразяват на българската народност и идентичност. България е една от страните с най-богато културно наследство, което дава възможност за използване на този уникален ресурс. Адекватни и ефективни политиките за съхранение на този ценен ресурс, формулиране на ясни приоритетите, цели, задачи и механизми, осигуряване на достъпност на гражданите до култура и изкуство, припознаването им от обществото, са от особено значение за цивилизационното послание, което трябва да съхраним и предадем. Образованието в областта на културата е един от основните аспекти за нейното опазване.

Ключови думи: културни политики, изкуство, култура

Получена: 29-03-2021     Приета: 17-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Kazashka, V. (2021). Strategy for Development of Bulgarian Culture 2019-2029. Opportunities and Challenges. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 96–107. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_008