Виното в традициите на траките: съвременни изследвания и проявления
Весела Василева Георгиева
стр. 172 - 180
 
Заглавие: Виното в традициите на траките: съвременни изследвания и проявления
Автори: Весела Василева Георгиева

Абстракт: Темите, свързани с тракийската култура и винопроизводството, продължават да са значими и да се проучват, осмислят и представят през различни форми, каквито например са многобройните събития и утвърдени през годините добри практики. Многовековната история на траките и концентрацията на паметници на тракийската култура в България дават основание на множество културни институции да включат в културните си календари събития, представящи богатото тракийско културно наследство и съвременните научните достижения. Не по-малко важен е фактът, че проучените в годините паметници на тракийската култура и направените открития свидетелстват за изяществото и неповторимата материална култура на траките, чиито образци са без аналог в световното културно наследство. Това от своя страна поражда необходимостта от тяхното съхраняване, социализиране и предаване на следващите поколения. В доклада са обхванати интерпретирането на спецификите и приносът към представяне на културното наследство в контекста на провеждания от Националния научен експедиционен клуб ЮНЕСКО Научен семинар "Траките и виното", чийто основни цели, дейности и задачи ще бъдат подробно представени в темата на настоящата разработка.

Ключови думи: траки, вино, културно наследство, научни практики, научен семинар

Получена: 18-11-2021     Приета: 26-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Georgieva, V. (2021). Wine in the Traditions of the Thracians: Modern Research and Manifestations. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 172–180. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_016