Предизвикателства при опазване на православните традиции в българската иконопис
Димитър Иванов Добревски, Русана Голева
стр. 24 - 31
 
Заглавие: Предизвикателства при опазване на православните традиции в българската иконопис
Автори: Димитър Иванов Добревски, Русана Голева

Абстракт: Българската иконопис има многовековна история, споделила тежката съдба на народа ни, преминал през превратности, върхове и падения. Тя е важен елемент от националното ни културно и историческо наследство. Днес, независимо от редица благоприятни обстоятелства, българската иконопис е изправена отново пред много предизвикателства и опасност да се загуби традицията. Докладът повдига основни актуални проблеми, стоящи пред иконописци и реставратори, свързани с изясняване на границите на православните традиции.

Ключови думи: православна иконопис; традиционна техника; съвременни тенденции

Получена: 05-04-2021     Приета: 25-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Dobrevski, D., Goleva, R. (2021). Challenges in Preserving the Orthodox Traditions in Bulgarian Icon Painting. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 24–31. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_002