Представяне и популяризиране на културното наследство с дигитални медии, маркетингови подходи и методи. Добри примери.
Мирена Тодорова-Екмекджи
стр. 259 - 266
 
Заглавие: Представяне и популяризиране на културното наследство с дигитални медии, маркетингови подходи и методи. Добри примери.
Автори: Мирена Тодорова-Екмекджи

Абстракт: Kултурно-историческото наследство на страните следва да бъде достъпно и привлекателно за широката публика, включително по дигитален начин – това е ключът към оцеляването му дългосрочно, признаването и поддържането му във времето. Изследвания и практики показват, че културните обекти, които се дигитализират и популяризират чрез онлайн медии, са често по-известни, посещавани, достъпни и привличат по-добри инвестиции от останалите. Все по-често се използват дигитални инструменти и медии, като видео презентация, 3D модели, интерактивни снимки и видео с обекти, интерактивни презентации и игри, онлайн обиколки, събития и излъчвания в социални медии. Особено след налагането на противоепидемичните мерки срещу COVID-19, дигиталните и маркетингови методи за представяне и популяризиране на културно историческото наследство станаха необходимост за музеи, културни институции, традиционни събития и фестивали и други форми и носители на културно наследство, за да продължат да съществуват и да достигат до обществеността. Документът изследва добри практики и примери по темата, както и различни медийни и маркетингови подходи и методи, които могат да се използват за дигитално представяне и популяризиране на културно-историческо наследство, обекти, места и нематериално културно наследство.

Ключови думи: дигитален маркетинг, медии, културно наследство, представяне, популяризиране, добри примери, маркетингови методи и подходи, дигитализация

Получена: 04-04-2021     Приета: 30-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Todorova-Ekmekci, M. (2021). Presenting and Promoting Cultural Heritage with Digital Media, Marketing Approaches and Methods. Good Examples. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 259–266. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_023