Онтология на българския фолклор
Цветомира Иванова
стр. 107 - 114
 
Заглавие: Онтология на българския фолклор
Автори: Цветомира Иванова

Абстракт: В статията е представена онтология, описваща българския музикален фолклор като част от културно-историческото наследство на България. Онтологията е разработена заедно с множество онтологии, които са базирани на стандарта CCO (Cataloging Cultural Objects). Съвкупността от онтологии представлява база знания, използвана от интелигентни агенти.

Ключови думи: български музикален фолклор; онтологии; стандарт Cataloging Cultural Objects; база от знания

Получена: 02-04-2021     Приета: 25-11-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Ivanova, Ts. (2021). Ontology of Bulgarian Folklore. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 107–114. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_009