Епископската базилика в Пловдив: In-Situ музей от ново поколение
Вера Бонева
стр. 11 - 17
 
Заглавие: Епископската базилика в Пловдив: In-Situ музей от ново поколение
Автори: Вера Бонева

Абстракт: Статията представя процеса на създаване на най-новия музей в България – епископската базилика в Пловдив. Проследени са етапите на разкриване на обекта, както и процесите на неговата социализация в контекста на актуални музеоложки концепции. Новият музей е сравнен с други аналогични модели. Откроени са първите стъпки в работата му. Успешният старт на новия културен топос в Пловдив ме провокира да лансирам термина "хибриден музей" като обобщение на първоначалния успех на епископската базилика.

Ключови думи: in-situ музей; Пловдив; Филипопол; базилика; археология; музеология; хибриден музей

Получена: 09-12-2021     Приета: 31-01-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Boneva, V. (2022). The Bishop's Basilica of Philippopolis: A New Generation In-Situ Museum. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 11–17. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080101