Институционализираното наследство в 21 век. Методология за дигитализация и е-битие
Калина Сотирова-Вълкова
стр. 155 - 166
Заглавие: Институционализираното наследство в 21 век. Методология за дигитализация и е-битие
Автори: Калина Сотирова-Вълкова

Абстракт: Дигиталното културно наследство е феномен, който провокира сериозен интердисциплинарен дискурс по темата идентичност, наука, политика и технология. Движимите и недвижими културни ценности, съхранявани в институциите на паметта (библиотеки, музеи, галерии и читалища) с напредъка на дигиталните технологии и комуникации изискват нов "прочит", в разширен исторически, географски и научен контекст. Дигитализацията осигурява такъв широк изследователски и образователен контекст за наследството чрез достъпа до е-обектите, които създава. Унифицирана методология за дигитализация на артефактите обаче у нас липсва, а целта на този текст е да обясни и запълни тази липса, на основата на придобития авторски опит в диалог с български музеи и в сравнение с добри европейски практики. Е-битието на съхраняваното в музеите наследство на България, където такъв има, може да има множество приложения не само в образованието и туризма, но и в експозиционна практика и онлайн представянето на институцията. В текста се разглеждат условията за това – адекватна, дългосрочна и устойчива национална и музейна политика, и доказана в практиката методология по дигитализация.

Ключови думи: Културно наследство, Метанаратив, Дигитализация, Методология

Получена: 01-05-2018     Приета: 30-05-2018     Публикувана: 30-05-2018

Цитиране: Sotirova-Valkova, K. (2018). Institutionalised Heritage in 21 Century. Digitalization Methodology and e-Being. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 155–166