Защита на цифрови ресурси в областта на културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България
Галина Богданова, Николай Ноев
стр. 168 - 181
Заглавие: Защита на цифрови ресурси в областта на културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България
Автори: Галина Богданова, Николай Ноев

Абстракт: В статията са разгледани подходи и методи за маркиране и защита на цифрови ресурси от областта на културно-историческото наследство. Артефакти от културни институции (библиотеки, музеи, архиви и галерии от Северна и Централна България) са документирани, цифровизирани, индексирани и организирани в дигитални хранилища. Проучени са технологии за защита на някои видове цифрови ресурси, организирани в архиви и хранилища. Разработена е методика за защита на различни нива и за различни типове медии - фото, аудио, видео, текст.

Ключови думи: Цифрови ресурси, Цифров архив, Дигитално хранилище, Културно наследство, Метаданни, Защита, Организация на данни

Получена: 01-05-2018     Приета: 30-05-2018     Публикувана: 30-05-2018

Цитиране: Bogdanova, G., Noev, N. (2018). Protection of Digital Resources in the Field of Cultural Heritage in Libraries, Museums, Archives and Galleries in Northern and Central Bulgaria. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 168–181