Селищната система през праисторическата епоха по горното и средното течение на река Голяма Камчия. Етапи и методи на проучване
Светлана Венелинова, Валери Григоров
стр. 25 - 56
Заглавие: Селищната система през праисторическата епоха по горното и средното течение на река Голяма Камчия. Етапи и методи на проучване
Автори: Светлана Венелинова, Валери Григоров

Абстракт: В статията са обобщени резултатите от теренни проучвания върху селищната мрежа през праисторическата епоха по поречието на Голяма Камчия. Досега са регистрирани 83 праисторически селища (фигура 1), от тях 23 са неолитни (фигура 14), а 67 са халколитни (фигура 17).
Керамиката от раннонеолитните селища има характерните особености на културна група Копривец и култура Овчарово. Късният неолит е слабо документиран, а финалът, съответстващ на периода Караново IV, не е установен в нито един от проучените обекти. Между селищната структура от ранния неолит и тази от ранния халколит липсва приемственост.
През ранния и средния халколит в региона се развива култура Поляница, а през късния халколит Коджадермен – Гумелница – Караново VI. Проследява се плавен преход между културите Поляница и Коджадермен. Повечето от обектите преустановяват съществуването си през първата или втората фаза на култура Коджадермен. Липсват обекти на финала на късния халколит.

Ключови думи: Селищна система, Праистория, Река Голяма Камчия

Получена: 01-05-2018     Приета: 30-05-2018     Публикувана: 30-05-2018

Цитиране: Venelinova, S., Grigorov, V. (2018). The Settlement System from the Prehistoric Period on the Upper and the Middle Stream of the Golyama Kamchiya River. Stages and Methods of Research. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 25–56