Онлайн ресурси за езикови справки и консултации
Татяна Александрова
стр. 130 - 141
 
Заглавие: Онлайн ресурси за езикови справки и консултации
Автори: Татяна Александрова

Абстракт: В статията се представя справочникът "Езикови справки по интернет" – съвременна форма за професионално езиково консултиране, чрез която максимално широк кръг от потребители могат да получат компетентен отговор на своите езикови въпроси. Справочникът е разработен от Службата за езикови справки и консултации към Института за български език и включва реални потребителски въпроси и отговори, свързани с правописните, правоговорните, граматичните и пунктуационните правила, със значението, употребата, произхода и стилистичната характеристика на думите, както и с правилното оформяне на различни видове текстове. Изтъква се полезността на този електронен ресурс, който предоставя на изследователите надеждна обратна връзка за проблемните пунктове при прилагането на правилата на книжовния език, което подпомага научноизследователската и научноприложната дейност в областта на езиковата култура. По-подробно се представят въпросите и отговорите, отнасящи се до правописни и правоговорни норми.

Ключови думи: езикова култура, езиково консултиране, онлайн справочник, правопис, правоговор

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Alexandrova, T. (2019). Online Resources for Language References and Consultations. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 130–141. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_014