Използване възможностите на новите технологии за съхраняване и популяризиране на тракийското културно наследство
Весела Георгиева
стр. 131 - 142
 
Заглавие: Използване възможностите на новите технологии за съхраняване и популяризиране на тракийското културно наследство
Автори: Весела Георгиева

Абстракт: В доклада се представят възможности за съхраняване на тракийското културно наследство, свързано с Долината на тракийските владетели чрез използване на възможностите на новите технологии. Представят се резултати от изследване на процесите, свързани със социализацията на музейните обекти, които имат важно значение за развитието на културата и туризма в Казанлъшкия регион и необходимостта от въвеждане на практики за привличането на различни видове музейна публика. Установени са положителни практики в посока на прилагането на съвременни информационни и комуникационни технологии, отнасящи се до представяне и промотиране на тракийското културно наследство, подобряване на обслужването и насърчаване на посещаемостта на музейните обекти от Долината на тракийските царе, чрез отделянето на специално внимание върху осигуряването на интелектуален достъп до всички тях и приложение на съвременните ИКТ. Изведени са перспективи за съхраняване и популяризиране на тракийското културно наследство, свързано с Долината на тракийските владетели, сред които осигуряването на интелектуален достъп до музейните обекти от Казанлъшкия регион. На базата на контент анализ на документи и медийни публикации е установено прилагането на практики, предоставящи възможности за нововъведения, интерактивни форми, виртуални разходки, използване на технологични решения с виртуална и смесена реалност и други иновации, свързани със съвременните ИКТ в музеите.

Ключови думи: Тракийско наследство, социализация, информационни технологии

Получена: 01-11-2020     Приета: 14-12-2020     Публикувана: 14-12-2020

Цитиране: Georgieva, V. (2020). Using the Capabilities of New Technologies to Preserve and Promote the Thracian Cultural Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 131–142. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_2_011