Забравеното знание - обущарски инструменти от старо време
Илия Вълев, Росица Бинева
стр. 204 - 234
 
Заглавие: Забравеното знание - обущарски инструменти от старо време
Автори: Илия Вълев, Росица Бинева

Абстракт: Статията е плод на добрата съвместна работа между представители на две отделни институции, занимаващи с издирването, съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство. Тя представя обущарски инструменти, които отдавна са излезли от употреба в обущарския занаят. Така те не само са "забравени" от съвременните обущари, но и трудно биват разпознавани като предназначение и функция. Ето защо идеята на авторите е да споделят своя опит при проучването и систематизирането на данните, които съпътстват идентификацията на предметите постъпващи във фондовете на музеите. Как се извлича максимална информация с помощта на експерти, майстори и други специалисти, за да се преоткрие функцията на тези инструменти и тяхното значение като културна ценност.

Ключови думи: Обущарство, инструменти, културно наследство, занаят

Получена: 01-11-2020     Приета: 14-12-2020     Публикувана: 14-12-2020

Цитиране: Valev, I., Bineva, R. (2020). The Forgotten Knowledge - Shoemaking Tools from Old Time. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 204–234. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_2_016