Същност и значение на християнската вяра в съвременния свят
Иван Вълков
стр. 115 - 130
 
Заглавие: Същност и значение на християнската вяра в съвременния свят
Автори: Иван Вълков

Абстракт: Авторът предлага дискурсивен анализ на новозаветната вяра, основан на библейското определение за нея (Евр. 11 гл.) и реализацията в живота на старозаветния патриарх Авраам, образец на вярата в трите монотеистични религии. Изборът на автора падна на Авраам поради сходството в Божието водителство към него в Стария завет и към образите в Новия завет. Оттук се правят богословски изводи за това каква следва да бъде библейски основаната християнска вяра днес. При направения богословско-етичен анализ на последователните етапи в стъпаловидното развитие на вярата, визуализирани в авторска диаграма, се открояват правилното дефиниране, значение и влияние на всеки етап в реалния живот на съвременния християнин. Теоретичния аспект на изследването ползва методи на систематичното богословие, библейската херменевтика, екзегетиката, както и научни изследвания на понятието "вяра" (Вл. Свещников, К. Барт, Ал. Мен, Вл. Соловьов, Д. Киров и др..). Практическият аспект на изследването се основава върху духовния опит на Авраам, историческия опит на Църквата, както и личния опит на автора – богослов и клиничен психолог. Този текст цели да вдъхнови християните да преодоляват ежедневните изпитания чрез дръзновено изкачване по стъпалата на вярата, което издига и Авраам до истинската слава, дадена му от Бога. А Божието обещание е, че изпитанията никога няма да надвишат силата на изпитвания.

Ключови думи: вяра, християнство

Получена: 01-11-2020     Приета: 14-12-2020     Публикувана: 14-12-2020

Цитиране: Valkov, I. (2020). Essence and Significance of the Christian Faith in the Modern World. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 115–130. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_2_010