УЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯ
НА 50. ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ


Ученическата секция (УС’21) на 50. Пролетна конференция на СМБ ще се проведе онлайн на 15 – 16 май 2021 г. В нея могат да участват ученици от 8. до 12. клас от всички училища в страната. Те разработват проекти (реферати) по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

Авторите на проекти, получили грамоти за отлично участие на 21. Ученическа конференция в Плевен (УК’21), се канят на разноски на УчИМИ (без пътните). Ако отличен проект има двама автори, поемат се разноските само на единия. Разходите на останалите участници в УС’21 се финансират от училищата, секциите на СМБ или от други организации и фирми.

Авторите на най-добре класиралите се разработки на УС’21, които не са в 12. клас, ще получат покана за участие в Двадесет и първата Лятна изследователска школа с международно участие (25 юли – 14 август 2021 г.), като разноските им се поемат частично от УчИМИ.

ВАЖНИ ДАТИ
  • 19 април 2021 г. –   краен срок за попълване на Формата за регистрация на проект
  • 19 април 2021 г. – краен срок за изпращане на проектите
  • 19 април 2021 г. – краен срок за превеждане на таксата за правоучастие  по банков път
  • 15 – 16 май 2021 г. презентации на проектите
  • 21 май 2021 г. – закриване и обявяване на резултатите

Всички получени в срок и оформени съгласно изискванията проекти се рецензират предварително и рецензиите се изпращат на авторите. По време на конференцията журито класира представените проекти.

Ако проектът е участвал в Ученическата конференция през януари 2021 г., авторът трябва да представи за УС’21 нова версия, в която са отразени забележките и препоръките на рецензентите и членовете на журито. Не се допускат до участие проекти с повече от двама автори. Не се допускат и проекти, с които авторите са участвали в продължение на предходните две учебни години.

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В УЧЕНИЧЕСКАТА СЕКЦИЯ:

  1. До 19 април 2021 г. попълнете онлайн Формата за регистрация на проект  и изпратете проекта си, оформен според изискванията, чрез формата или по електронна поща на адрес hssimi2001@gmail.com. Получени по електронната поща проекти без регистрация няма да се разглеждат.
  2. До 19 април 2021 г. заплатете таксата правоучастие по банков път на посочената по-долу сметка. Проекти, чиито автори не са заплатили такса правоучастие, няма да се разглеждат.

Подробности за изискванията към разработките, таксата за правоучастие, условията за настаняване и други, можете да намерите в Поканата за участие.

ДОКУМЕНТИ

КЛАСИРАНЕ

ПРОГРАМА – 15 – 16 май 2021 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Форма за регистрация на проект

Образец на заглавна страница

Ако не сте участвали в Ученическата конференция през януари, моля, попълнете една от декларациите за лични данни и я изпратете сканирана заедно с проекта:

 

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Албена Василева – координатор на УчИМИ
e-mail: hssimi2001@gmail.com тел. (02) 979 38 37, 0888 674599

Харесайте страницата на УчИМИ във Фейсбук, за да научавате първи всичко, свързано с предстоящите събития.
Страница на събитието във Фейсбук: УС’21 – Ученическа секция на 50. Юбилейна пролетна конференция на СМБ